•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Pozvánka na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, ktoré sa bude konať dňa 14. decembra 2017 so začiatkom o 17:00 hod.

 08.12.2017

v kancelárii  starostu obce .

Návrh programu 

              1.     Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

2.     Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

              3.     Schválenie programu 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

               4.     Kontrola plnenia uznesení

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce  

5.     Návrh rozpočtu hospodárenia obce na roky 2018 – 2020 a Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce

Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce,  Adriana Szántó, sam. referentka a JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

6.     Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018

Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

7.     Návrh na vyplatenie mimoriadnych ročných odmien poslancom OZ za rok 2017

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

8.     Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial v roku 2018

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

9.     Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia

              10.   Interpelácie poslancov

              11.    Diskusia

              12.    Záver

                                                                                                                       Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                            starosta obce 

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

ktoré sa bude konať dňa 29. marca 2018 so začiatkom o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce. Na programe je návrh Záverečného účtu obce za rok 2017 a Výročná správa obce za rok 2017.

[ čítaj viac ]

Individuálna výročná správa Obce Horný Pial za rok 2017 - Felsőpél község évzáró jelentése a 2017 évi gazdálkodásról

[ čítaj viac ]

Prerušenie distribúcie elektriny v obci Horný Pial

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava informuje občanov, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 20. marca 2018 v čase od 7:30 hod. do 11:15 hod. bez dodávky elektriny celá obec Horný Pial.

[ čítaj viac ]

Prerušenie distribúcie elektriny v obci

z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny v dňoch 12. a 14. februára 2018 v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod. nasledovné domácnosti:

[ čítaj viac ]

Harmonogram zberu separovaného odpadu 1. polrok 2018

Počnúc 1. januárom 2018 bude zber vytriedeného odpadu z domácností riešený formou zberu zamestnancami obecného úradu v zložení a v termínoch uvedených v tabuľke. čítajte ďalej....

[ čítaj viac ]

1 2 3