•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Ochrana úrody pred požiarmi

 02.07.2018

Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt aj zvýšenou aktivitou poľnohospodárov a občanov pri zbere úrody. Zber úrody je spojený so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, čo je zrejmé aj zo štatistiky požiarovosti.
Z hľadiska príčiny vzniku požiarov súvisiacich so žatevnými prácami, ako aj zberom, pozberovou úpravou a uskladnením objemových krmovín bolo najviac požiarov spôsobených spaľovaním zvyškov slamy, vypaľovaním suchých trávnatých porastov, zakladaním ohňov v prírode a fajčením.
Pri plnení úloh súvisiacich s ochranou úrody zo strany občanov a súkromne hospodáriacich roľníkov je potrebné zabezpečiť:
 dodržiavanie zákazu fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 zákaz vypaľovania porastov, strnísk a slamy na riadkoch,
 zákaz zakladania ohňa na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,
 prednostný zber dozretých obilovín okolo pozemných komunikácií, železničných tratí a skládok odpadov,
 vybavenosť zberovej techniky lapačmi iskier a prenosnými hasiacimi prístrojmi,
 udržiavanie výrobných zariadení a strojov na zber a spracovanie úrody v bezchybnom technickom stave,
 dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
 bezodkladné oznámenie každého požiaru na ohlasovňu požiarov a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach.
Upozorňujeme na to, že právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia (sem patria aj súkromne hospodáriaci roľníci), ako i občania nemôžu spaľovať slamu na riadkocha vypaľovať strniská, pretože je to v rozpore so zákonom o ochrane pred požiarmi.
V súvislosti so zabezpečovaním ochrany pred požiarmi pri skladovaní uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín upozorňujeme na to, že stohy do objemu 100 m3 sa musia umiestniť v bezpečnej vzdialenosti najmenej:
 20 m od obytného alebo hospodárskeho objektu,
 10 m od iného stohu.
Ďalej upozorňujeme občanov na ich povinnosti v súvislosti so zdolávaním požiarov:
 na nutnosť vykonania nevyhnutných opatrení pre záchranu ohrozených osôb,
 na povinnosť uhasenia požiaru alebo vykonania opatrení na zamedzenie jeho šírenia,
 na povinnosť ohlásenia požiaru určenej ohlasovni požiarov,
 na poskytnutie osobnej pomoci, dopravných prostriedkov, zdrojov vody, spojovacích zariadení hasičskej jednotke na výzvu veliteľa jednotky alebo zásahu.
V prípade spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť fyzickej osobe v zmysle § 61 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pokutu až do výšky 331 Eur.
  1 2

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Utorok: -
  Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Štvrtok: -
  Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Elektronické služby obce

  Návštevnosť

  Novinky

  Oznámenie obce podľa § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

  Obec Horný Pial v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť :

  [ čítaj viac ]

  Oznámenie o pristavení veľkokapacitného kontajnera na zber objemného odpadu

  Oznámenie o pristavení veľkokapacitného kontajnera na objemný odpad z domácností k budove obecného úradu v Hornom Piale v dňoch 26. - 29. októbra 2018. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Objemný odpad možno v určených termínoch vysýpať do určených veľko-objemových kontajnerov (ďalej sa uvádza len skratka VOK) Objemný odpad sa odovzdáva rozobraný na základné časti. Objemný odpad a Drobný stavebný odpad NEPATRIA DO KONTAJNEROV NA BEŽNÝ ODPAD. Sú to komunálne odpady, hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, opotrebované pneumatiky, (ak sú súčasťou KO) a podobne. môže ísť o odpad pod katalógovým číslom 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, atď.. Patrí sem: nábytok, kuchynské linky, police, stoly, stoličky, kreslá, gauče, lavice, okná, umývadlá, toalety, radiátory, koberce, linoleá, bojlery, drobné stavebné odpady Nepatrí sem: znečistený veľko-objemový odpad ani odpad s obsahom škodlivín: elektroodpad z domácnosti ako napríklad práčky, chladničky, drobné elektrospotrebiče, počítače, tlačiarne, rozhlasové a televízne prijímače, svietidlá, žiarivky, výbojky, kyseliny, rozpúšťadlá, farby, batérie, akumulátory, oleje a tuky, pneumatiky.

  [ čítaj viac ]

  INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ (podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

  Tieto informácie boli zverejnené dňa 02.10.2018. Verejnosť má možnosť sa vyjadriť k uvedeným informáciám do 30 dní po zverejnení, t.j. do 03.11.2018 na Obecnom úrade v Hornom Piali. Opodstatnené pripomienky sa zohľadnia pri aktualizovaní Plánu ochrany obyvateľstva. INFORMÁCIE O ZDROJI OHROZENIA: http://www.minv.sk/?odbor-civilnej-ochrany-a-krizoveho-riadenia-14

  [ čítaj viac ]

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov do obecného zastupiteľstva a na starostu obce Horný Pial

  Miestna volebná komisia v Hornom Piale na svojom zasadnutí dňa 17.9.2018 zaregistrovala kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce Horný Pial. Predsedom MVK je p. Eugen Szilva.

  [ čítaj viac ]

  Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

  ktoré sa bude konať v náhradnom termíne dňa 16.7.2018 so začiatkom o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce.

  [ čítaj viac ]

  1 2 3 4 5