•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

 09.07.2018

NÁVRH  PROGRAMU

20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa  13.7.2018 o 17:00 hod.  v kancelárii starostu obce

             1.      Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

             2.       Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

              3.      Schválenie programu 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

              4.       Kontrola plnenia uznesení

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce  

5.      Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách  v 1. polroku 2018

Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

6.     Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2018

Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

7.     Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2017

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

8.     Určenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Horný Pial a rozsahu výkonu          funkcie starostu obce na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

9.     Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia

              10.   Interpelácie poslancov

              11.  Diskusia

              12.  Záver

                                                                                                                          Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                            starosta obce

Na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce Horný Pial

Vyvesené dňa:    9.7.2018  

 

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Oznámenie obce podľa § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Obec Horný Pial v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť :

[ čítaj viac ]

Oznámenie o pristavení veľkokapacitného kontajnera na zber objemného odpadu

Oznámenie o pristavení veľkokapacitného kontajnera na objemný odpad z domácností k budove obecného úradu v Hornom Piale v dňoch 26. - 29. októbra 2018. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Objemný odpad možno v určených termínoch vysýpať do určených veľko-objemových kontajnerov (ďalej sa uvádza len skratka VOK) Objemný odpad sa odovzdáva rozobraný na základné časti. Objemný odpad a Drobný stavebný odpad NEPATRIA DO KONTAJNEROV NA BEŽNÝ ODPAD. Sú to komunálne odpady, hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, opotrebované pneumatiky, (ak sú súčasťou KO) a podobne. môže ísť o odpad pod katalógovým číslom 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, atď.. Patrí sem: nábytok, kuchynské linky, police, stoly, stoličky, kreslá, gauče, lavice, okná, umývadlá, toalety, radiátory, koberce, linoleá, bojlery, drobné stavebné odpady Nepatrí sem: znečistený veľko-objemový odpad ani odpad s obsahom škodlivín: elektroodpad z domácnosti ako napríklad práčky, chladničky, drobné elektrospotrebiče, počítače, tlačiarne, rozhlasové a televízne prijímače, svietidlá, žiarivky, výbojky, kyseliny, rozpúšťadlá, farby, batérie, akumulátory, oleje a tuky, pneumatiky.

[ čítaj viac ]

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ (podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Tieto informácie boli zverejnené dňa 02.10.2018. Verejnosť má možnosť sa vyjadriť k uvedeným informáciám do 30 dní po zverejnení, t.j. do 03.11.2018 na Obecnom úrade v Hornom Piali. Opodstatnené pripomienky sa zohľadnia pri aktualizovaní Plánu ochrany obyvateľstva. INFORMÁCIE O ZDROJI OHROZENIA: http://www.minv.sk/?odbor-civilnej-ochrany-a-krizoveho-riadenia-14

[ čítaj viac ]

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do obecného zastupiteľstva a na starostu obce Horný Pial

Miestna volebná komisia v Hornom Piale na svojom zasadnutí dňa 17.9.2018 zaregistrovala kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce Horný Pial. Predsedom MVK je p. Eugen Szilva.

[ čítaj viac ]

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

ktoré sa bude konať v náhradnom termíne dňa 16.7.2018 so začiatkom o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce.

[ čítaj viac ]

1 2 3 4 5