•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

 09.07.2018

NÁVRH  PROGRAMU

20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa  13.7.2018 o 17:00 hod.  v kancelárii starostu obce

             1.      Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

             2.       Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

              3.      Schválenie programu 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

              4.       Kontrola plnenia uznesení

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce  

5.      Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách  v 1. polroku 2018

Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

6.     Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2018

Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

7.     Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2017

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

8.     Určenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Horný Pial a rozsahu výkonu          funkcie starostu obce na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

9.     Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia

              10.   Interpelácie poslancov

              11.  Diskusia

              12.  Záver

                                                                                                                          Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                            starosta obce

Na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce Horný Pial

Vyvesené dňa:    9.7.2018  

 

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

ktoré sa bude konať v náhradnom termíne dňa 16.7.2018 so začiatkom o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce.

[ čítaj viac ]

Ochrana úrody pred požiarmi

Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt aj zvýšenou aktivitou poľnohospodárov a občanov pri zbere úrody. Zber úrody je spojený so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, čo je zrejmé aj zo štatistiky požiarovosti.

[ čítaj viac ]

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Leviciach v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE od 24.05.2018 od 08:00 hod. do odvolania .

[ čítaj viac ]

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava informuje občanov, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 22. mája 2018 v čase od 11:30 hod. do 15:00 hod. bez dodávky elektriny celá obec .

[ čítaj viac ]

Očkovanie psov proti besnote

Obvodný veterinárny lekár oznamuje všetkým chovateľom psov v obci Horný Pial, že povinné očkovanie psov proti besnote sa uskutoční v sobotu 5.5.2018 od 8:30 hod. pred budovou Obecného úradu v Hornom Piale. Poplatok za 1 psa je 3,50 €.

[ čítaj viac ]

1 2 3 4