•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial

 16.05.2017

NÁVRH  PROGRAMU

13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa  18.5.2017 o 17:00 hod.  v kancelárii starostu obce

1.     Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

2.     Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

3.     Schválenie programu 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

4.     Kontrola plnenia uznesení

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce  

5.     Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za január - apríl 2017

Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

6.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017

Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

7.   Návrh Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia Obce Horný Pial za rok 2016 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce

Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce a JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

8.   Individuálna výročná správa Obce Horný Pial za rok 2016

Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

9.   Návrh uznesenia o použití rezervného fondu obce na úhradu záväzkov bežného rozpočtu ktoré vznikli v predchádzajúcom rozpočtovom roku

Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

10.  Správa o plnení rozpočtu Obce Horný Pial za I. štvrťrok 2017

Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce a Adriana Szántó, sam. referentka

11.  Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 1/2017

Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

12.  Správa o plnení Programu rozvoja obce za rok 2016

Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

13.  Projekt Detské ihrisko – žiadosť o dotáciu zo ŠR

Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

14.  Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia

15.  Interpelácie poslancov

16.  Diskusia

17.  Záver

                                                                                                                         Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                            starosta obce 

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Oznámenie o výmene jódových profilaktík občanom obce Horný Pial od 9. októbra 2017

[ čítaj viac ]

Oznámenie o pristavení veľko-objemového kontajnera na objemný odpad z domácností k budove obecného úradu v Hornom Piale v dňoch 20. - 22. októbra 2017

[ čítaj viac ]

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja

[ čítaj viac ]

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru v katastri okresu Levice

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva ...

[ čítaj viac ]

OZNAM SLOVAK TELEKOMU a.s.

SLOVAK TELEKOM a.s. oznamuje občanom, že vo štvrtok - 17. augusta 2017 v čase od 8:00 do 17:00 hod. bude prerušená telekomunikačná prevádzka z dôvodu zmeny technológie MTS v ktorej sú prevádzkované telekomunikačné služby v našej lokalite. Za trpezlivosť a pochopenie vopred ďakujú.

[ čítaj viac ]

1 2 3 4 5 6