•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Poslanci

Ernest Maraček

Nezávislý kandidát, 935 37 Horný Pial č. 27​

Tel. kontakt: 0902 573 629
E-mail: -

Zástupca starostu

Predseda komisie pre verejný poriadok a životné prostredie

Člen komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce

Člen komisie na vybavovanie sťažností proti proti samosprávnej činnosti orgánov obce Horný Pial

Peter Levák

MOST-HÍD, 935 37 Horný Pial č. 139

Tel. kontakt: 0915 718 158
E-mail: -

Predseda komisie pre kultúru a šport

poslanec od 28.11.2014  - do 8.8.2017

Jana Kissová

MOST-HÍD, 935 37 Horný Pial č. 72

Tel. kontakt: 0944 908 646
E-mail: -

Člen komisie pre verejný poriadok a životné prostredie

Predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  verejných funkcionárov obce

Predseda  komisie na vybavovanie sťažností proti proti samosprávnej činnosti orgánov obce Horný Pial

A​lexander Varga

Nezávislý kandidát,  935 37  Horný Pial č. 79

Tel. kontakt: 0903 583 207
E-mail: -

Člen komisie pre verejný poriadok a životné prostredie

Margita Maračeková

Nezávislý kandidát, 95 37  Horný Pial č. 158

Tel. kontakt: 0902 718 301
E-mail: -

Člen komisie pre verejný poriadok a životné prostredie

Člen komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Peter Vicze

SMK-MKP , 95 37  Horný Pial č. 147

Tel. kontakt: 0908 032 134
E-mail: -

Predseda  komisie pre kultúru a šport 

Člen komisie na vybavovanie sťažností proti proti samosprávnej činnosti orgánov obce Horný Pial

poslanec od 21.8.2017 ako  náhradník na uvoľnený mandát po p. Petrovi Levákovi

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

- starostu,

- zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,

- štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,

- ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial  má 5 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v štatúte obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

ktoré sa bude konať dňa 29. marca 2018 so začiatkom o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce. Na programe je návrh Záverečného účtu obce za rok 2017 a Výročná správa obce za rok 2017.

[ čítaj viac ]

Individuálna výročná správa Obce Horný Pial za rok 2017 - Felsőpél község évzáró jelentése a 2017 évi gazdálkodásról

[ čítaj viac ]

Prerušenie distribúcie elektriny v obci Horný Pial

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava informuje občanov, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 20. marca 2018 v čase od 7:30 hod. do 11:15 hod. bez dodávky elektriny celá obec Horný Pial.

[ čítaj viac ]

Prerušenie distribúcie elektriny v obci

z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny v dňoch 12. a 14. februára 2018 v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod. nasledovné domácnosti:

[ čítaj viac ]

Harmonogram zberu separovaného odpadu 1. polrok 2018

Počnúc 1. januárom 2018 bude zber vytriedeného odpadu z domácností riešený formou zberu zamestnancami obecného úradu v zložení a v termínoch uvedených v tabuľke. čítajte ďalej....

[ čítaj viac ]

1 2 3