•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Poslanci

Ernest Maraček

Nezávislý kandidát, 935 37 Horný Pial č. 27​

Tel. kontakt: 0902 573 629
E-mail: -

Zástupca starostu

Predseda komisie pre verejný poriadok a životné prostredie

Člen komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce

Člen komisie na vybavovanie sťažností proti proti samosprávnej činnosti orgánov obce Horný Pial

Peter Levák

MOST-HÍD, 935 37 Horný Pial č. 139

Tel. kontakt: 0915 718 158
E-mail: -

Predseda komisie pre kultúru a šport

poslanec od 28.11.2014  - do 8.8.2017

Jana Kissová

MOST-HÍD, 935 37 Horný Pial č. 72

Tel. kontakt: 0944 908 646
E-mail: -

Člen komisie pre verejný poriadok a životné prostredie

Predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  verejných funkcionárov obce

Predseda  komisie na vybavovanie sťažností proti proti samosprávnej činnosti orgánov obce Horný Pial

A​lexander Varga

Nezávislý kandidát,  935 37  Horný Pial č. 79

Tel. kontakt: 0903 583 207
E-mail: -

Člen komisie pre verejný poriadok a životné prostredie

Margita Maračeková

Nezávislý kandidát, 95 37  Horný Pial č. 158

Tel. kontakt: 0902 718 301
E-mail: -

Člen komisie pre verejný poriadok a životné prostredie

Člen komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Peter Vicze

SMK-MKP , 95 37  Horný Pial č. 147

Tel. kontakt: 0908 032 134
E-mail: -

Predseda  komisie pre kultúru a šport 

Člen komisie na vybavovanie sťažností proti proti samosprávnej činnosti orgánov obce Horný Pial

poslanec od 21.8.2017 ako  náhradník na uvoľnený mandát po p. Petrovi Levákovi

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

- starostu,

- zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,

- štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,

- ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial  má 5 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v štatúte obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do obecného zastupiteľstva a na starostu obce Horný Pial

Miestna volebná komisia v Hornom Piale na svojom zasadnutí dňa 17.9.2018 zaregistrovala kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce Horný Pial. Predsedom MVK je p. Eugen Szilva.

[ čítaj viac ]

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

ktoré sa bude konať v náhradnom termíne dňa 16.7.2018 so začiatkom o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce.

[ čítaj viac ]

Ochrana úrody pred požiarmi

Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt aj zvýšenou aktivitou poľnohospodárov a občanov pri zbere úrody. Zber úrody je spojený so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, čo je zrejmé aj zo štatistiky požiarovosti.

[ čítaj viac ]

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Leviciach v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE od 24.05.2018 od 08:00 hod. do odvolania .

[ čítaj viac ]

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava informuje občanov, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 22. mája 2018 v čase od 11:30 hod. do 15:00 hod. bez dodávky elektriny celá obec .

[ čítaj viac ]

1 2 3 4 5