•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Archív úradných oznamov

Pozvnánka na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

 09.02.2017

Starosta obce Horný Pial 

zvoláva 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, ktoré sa bude konať dňa  16.02.2017 o 17:00 hod.  v kancelárii starostu obce

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
    určí: Ľudovít Húdik, starosta obce 
    volia: poslanci OZ
3. Schválenie programu 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial 
    predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
4. Kontrola plnenia uznesení
    vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce  
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016 
    Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce
6. Správa hlavného kontrolóra o kontrole sťažností za rok 2016
    Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce
7. Správa inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku k 31.12.2016
     Predkladá: Ernest Maraček, predseda inventarizačnej komisie 
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial o Prevádzkovom poriadku pohrebiska
     predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
9. Prehodnotenie cenníka prenájmu kultúrneho domu
     predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
10. Návrh na zrušenie Platového a odmeňovacieho poriadku obce z roku 2004
     predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
11. Žiadosť o poskytnutie dotácie Centru voľného času v Leviciach
     predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
12. Žiadosť o poskytnutie dotácie Reformovanej kresťanskej cirkvi
     predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
13. Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia
14. Interpelácie poslancov
15. Diskusia
16. Záver
                                                                                                                        Ľudovít   H ú d i k , v.r.
                                                                                                                               starosta obce 
Na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce Horný Pial 
vyvesené dňa:    09.02.2017  

Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Výsledky hlasovania v Referende 2023 za obec Horný Pial

[ čítaj viac ]

Zisti, či nie si vlastník pôdy

Slovenský pozemkový fond v rámci zvýšenej transparentnosti a skutočného záujmu o ochranu práv nezistených vlastníkov pôdy bude vždy dvakrát ročne zverejňovať ich zoznam.

[ čítaj viac ]

Oznámenie o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu - PHSR NSK do roku 2030

Obec Horný Pial v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 11.1.2023 bolo obci Horný Pial, ako dotknutej obci, doručené Oznámenie o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu: "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030".

[ čítaj viac ]

Nezabudnite podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa

do 31.1.2023. Viac informácií sa dočítate po otvorení článku.

[ čítaj viac ]

Oznámenie o upustení od opakovanej dobrovoľnej dražby

Oznámenie si prečítate v prílohe.

[ čítaj viac ]

1 2 3 4 5 6 7