•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Archív úradných oznamov

Pozvnánka na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

 09.02.2017

Starosta obce Horný Pial 

zvoláva 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, ktoré sa bude konať dňa  16.02.2017 o 17:00 hod.  v kancelárii starostu obce

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
    určí: Ľudovít Húdik, starosta obce 
    volia: poslanci OZ
3. Schválenie programu 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial 
    predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
4. Kontrola plnenia uznesení
    vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce  
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016 
    Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce
6. Správa hlavného kontrolóra o kontrole sťažností za rok 2016
    Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce
7. Správa inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku k 31.12.2016
     Predkladá: Ernest Maraček, predseda inventarizačnej komisie 
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial o Prevádzkovom poriadku pohrebiska
     predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
9. Prehodnotenie cenníka prenájmu kultúrneho domu
     predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
10. Návrh na zrušenie Platového a odmeňovacieho poriadku obce z roku 2004
     predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
11. Žiadosť o poskytnutie dotácie Centru voľného času v Leviciach
     predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
12. Žiadosť o poskytnutie dotácie Reformovanej kresťanskej cirkvi
     predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce
13. Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia
14. Interpelácie poslancov
15. Diskusia
16. Záver
                                                                                                                        Ľudovít   H ú d i k , v.r.
                                                                                                                               starosta obce 
Na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce Horný Pial 
vyvesené dňa:    09.02.2017  

Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horný Pial č. 3/2023 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č. 4/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Horný Pial

Na prijatí tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial sa Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale uznieslo uznesením č. 40/2023 dňa 23.5.2023. Účinnosť nadobúda dňom 15. dňom zverejnenia , t.j. 10.6.2023.

[ čítaj viac ]

POZVÁNKA na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

ktoré sa bude konať dňa 23.5.2023 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce. Návrh programu:

[ čítaj viac ]

Očkovanie psov prosti besnote

MVDr. Dominika Biricová oznamuje občanom, držiteľom psov, že dňa 13.5.2023 v čase od 10:30 do 11:00 hod. bude pred budovou obecného úradu v Hornom Piale očkovať psov proti besnote. Nezabudnite si doniesť preukaz psa.

[ čítaj viac ]

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“

Dokument sa zverejňuje v súlade s § 14 ods. 5 zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie . Tvorí prílohu oznamu.

[ čítaj viac ]

Návrh Záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2022

Dňom vyvesenia návrhu záverečného účtu (t.j. 26.04.2023) začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

[ čítaj viac ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9