•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Ochrana úrody pred požiarmi

 02.07.2018

Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt aj zvýšenou aktivitou poľnohospodárov a občanov pri zbere úrody. Zber úrody je spojený so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, čo je zrejmé aj zo štatistiky požiarovosti.
Z hľadiska príčiny vzniku požiarov súvisiacich so žatevnými prácami, ako aj zberom, pozberovou úpravou a uskladnením objemových krmovín bolo najviac požiarov spôsobených spaľovaním zvyškov slamy, vypaľovaním suchých trávnatých porastov, zakladaním ohňov v prírode a fajčením.
Pri plnení úloh súvisiacich s ochranou úrody zo strany občanov a súkromne hospodáriacich roľníkov je potrebné zabezpečiť:
 dodržiavanie zákazu fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 zákaz vypaľovania porastov, strnísk a slamy na riadkoch,
 zákaz zakladania ohňa na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,
 prednostný zber dozretých obilovín okolo pozemných komunikácií, železničných tratí a skládok odpadov,
 vybavenosť zberovej techniky lapačmi iskier a prenosnými hasiacimi prístrojmi,
 udržiavanie výrobných zariadení a strojov na zber a spracovanie úrody v bezchybnom technickom stave,
 dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
 bezodkladné oznámenie každého požiaru na ohlasovňu požiarov a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach.
Upozorňujeme na to, že právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia (sem patria aj súkromne hospodáriaci roľníci), ako i občania nemôžu spaľovať slamu na riadkocha vypaľovať strniská, pretože je to v rozpore so zákonom o ochrane pred požiarmi.
V súvislosti so zabezpečovaním ochrany pred požiarmi pri skladovaní uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín upozorňujeme na to, že stohy do objemu 100 m3 sa musia umiestniť v bezpečnej vzdialenosti najmenej:
 20 m od obytného alebo hospodárskeho objektu,
 10 m od iného stohu.
Ďalej upozorňujeme občanov na ich povinnosti v súvislosti so zdolávaním požiarov:
 na nutnosť vykonania nevyhnutných opatrení pre záchranu ohrozených osôb,
 na povinnosť uhasenia požiaru alebo vykonania opatrení na zamedzenie jeho šírenia,
 na povinnosť ohlásenia požiaru určenej ohlasovni požiarov,
 na poskytnutie osobnej pomoci, dopravných prostriedkov, zdrojov vody, spojovacích zariadení hasičskej jednotke na výzvu veliteľa jednotky alebo zásahu.
V prípade spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť fyzickej osobe v zmysle § 61 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pokutu až do výšky 331 Eur.
  1 2 3

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Utorok: -
  Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Štvrtok: -
  Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Elektronické služby obce

  Návštevnosť

  Novinky

  Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, ktoré sa bude konať dňa 13.12.2018 o 17:30 hod. v kancelárii starostu obce

  [ čítaj viac ]

  Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial + prílohy + uznesenia

  [ čítaj viac ]

  Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

  sa bude konať dňa 26. 11. 2018 so začiatkom o 17:00 hod. v Dome kultúry v Hornom Piale

  [ čítaj viac ]

  Najbližší zber triedeného odpadu

  Oznamujeme občanom že v mesiaci november sa uskutoční zber vytriedených plastov a skla dňa 23.novembra 2018.

  [ čítaj viac ]

  Výsledky volieb na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva obce Horý Pial

  počet zapísaných voličov : 227 počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 130 počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 128 počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce : 116

  [ čítaj viac ]

  1 2 3 4 5 6