•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

 09.07.2018

NÁVRH  PROGRAMU

20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa  13.7.2018 o 17:00 hod.  v kancelárii starostu obce

             1.      Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

             2.       Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

              3.      Schválenie programu 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

              4.       Kontrola plnenia uznesení

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce  

5.      Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách  v 1. polroku 2018

Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

6.     Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2018

Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

7.     Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2017

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

8.     Určenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Horný Pial a rozsahu výkonu          funkcie starostu obce na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

9.     Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia

              10.   Interpelácie poslancov

              11.  Diskusia

              12.  Záver

                                                                                                                          Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                            starosta obce

Na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce Horný Pial

Vyvesené dňa:    9.7.2018  

 

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, ktoré sa bude konať dňa 13.12.2018 o 17:30 hod. v kancelárii starostu obce

[ čítaj viac ]

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial + prílohy + uznesenia

[ čítaj viac ]

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

sa bude konať dňa 26. 11. 2018 so začiatkom o 17:00 hod. v Dome kultúry v Hornom Piale

[ čítaj viac ]

Najbližší zber triedeného odpadu

Oznamujeme občanom že v mesiaci november sa uskutoční zber vytriedených plastov a skla dňa 23.novembra 2018.

[ čítaj viac ]

Výsledky volieb na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva obce Horý Pial

počet zapísaných voličov : 227 počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 130 počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 128 počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce : 116

[ čítaj viac ]

1 2 3 4 5 6