•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

 09.07.2018

NÁVRH  PROGRAMU

20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa  13.7.2018 o 17:00 hod.  v kancelárii starostu obce

             1.      Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

             2.       Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

              3.      Schválenie programu 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

              4.       Kontrola plnenia uznesení

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce  

5.      Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách  v 1. polroku 2018

Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

6.     Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2018

Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

7.     Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2017

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

8.     Určenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Horný Pial a rozsahu výkonu          funkcie starostu obce na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

9.     Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia

              10.   Interpelácie poslancov

              11.  Diskusia

              12.  Záver

                                                                                                                          Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                            starosta obce

Na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce Horný Pial

Vyvesené dňa:    9.7.2018  

 

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial

Starosta obce Horný Pial zvolávam týmto 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, ktoré sa uskutoční dňa 10.5.2019 o 17.00 hod. kancelárii starostu obce. Návrh programu zasadnutia tvorí prílohu tejto pozvánky.

[ čítaj viac ]

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru - do odvolania

OR HaZZ v Leviciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru v celom katastri okresu Levice od 17. apríla do odvolania

[ čítaj viac ]

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - oznámenie o strategickom dokumente

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja je strategický dokument, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie +5, 10, 20 a 30 rokov. Predstavuje komplexný strategický dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujú sa priority rozvoja a identifikujú sa opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie. Očakávaným cieľom strategického dokumentu bude získanie takých podkladov, ktoré svojím obsahom : ? aktualizujú reálne trendy dopravných charakteristík, ? vytvoria základ pre ďalší územný rozvoj z hľadiska dopravy, ? navrhnú efektívny a udržateľný dopravný systém.

[ čítaj viac ]

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

informácia pre voličov a pre politické strany

[ čítaj viac ]

ZBER ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

dňa 8. marca 2019 sa uskutoční v obci zber vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok. Odpad v deň zberu vyložte pred bránky svojich domov.

[ čítaj viac ]