•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

 09.07.2018

NÁVRH  PROGRAMU

20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa  13.7.2018 o 17:00 hod.  v kancelárii starostu obce

             1.      Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

             2.       Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

              3.      Schválenie programu 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

              4.       Kontrola plnenia uznesení

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce  

5.      Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách  v 1. polroku 2018

Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

6.     Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2018

Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

7.     Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2017

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

8.     Určenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Horný Pial a rozsahu výkonu          funkcie starostu obce na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

9.     Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia

              10.   Interpelácie poslancov

              11.  Diskusia

              12.  Záver

                                                                                                                          Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                            starosta obce

Na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce Horný Pial

Vyvesené dňa:    9.7.2018  

 

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

ktoré sa bude konať dňa 22.2.2019 so začiatkom o 17:30 hod. v kancelárii starostu obce.

[ čítaj viac ]

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácie pre voliča

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

[ čítaj viac ]

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s. k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť alebo prevádzku vedenia distribučnej sústavy.

bližšie informácie v priložených dokumentoch.

[ čítaj viac ]

Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

[ čítaj viac ]

VOĽBA PREZIDENTA 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

[ čítaj viac ]

1 2 3 4 5 6 7 8