•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, ktoré sa bude konať dňa 13.12.2018 o 17:30 hod. v kancelárii starostu obce

 07.12.2018

NÁVRH  PROGRAMU

1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa  13.12.2018 o 17:30 hod. kancelárii starostu obce

 1. Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Určenie zapisovateľa voľba overovateľa zápisnice a voľba návrhovej komisie

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

 1. Schválenie návrhu programu 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Kontrola plnenia uznesení

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce   

 1. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách v období október – november 2018

predkladá: JUDr. Marek Keller, hl. kontrolór obce   

 1. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Pial na 1. polrok 2019

predkladá: JUDr. Marek Keller, hl. kontrolór obce   

 1. Správa o plnení rozpočtu  hospodárenia obce k 31.10.2018

Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce, Adriana Szántó, sam. referentka

 1. Návrh Rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce a JUDr. Marek Keller, hl. kontrolór obce

 1. Návrh VZN obce Horný Pial o miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2019

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Voľba členov komisie na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predkladá:  Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Voľba členov komisie pre mládež, kultúru a šport

Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Rôzne informácie starostu obce
 2. Interpelácie poslancov
 3. Diskusia
 4. Záver

                                               

           

                                                                                                           Ľudovít   H ú d i k, v.r.

                                                                                                                starosta obce

       Na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce Horný Pial

       Vyvesené dňa:    7.12.2018  


1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

[ čítaj viac ]

Zmena v ordinačných hodinách praktického lekára

Praktický lekár pre dospelých: MUDr. Ladislav Bátovský Zdravotná sestra: Renáta Sykorová ....

[ čítaj viac ]

Harmonogram zberu separovaného a komunálneho odpadu 1. polrok 2019

https://www.hornypial.sk/-kalendar-zvozu-odpadu

[ čítaj viac ]

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov

[ čítaj viac ]

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ obce Horný Pial, konaného dňa 13.12.2018 + uznesenia

[ čítaj viac ]

1 2 3 4 5 6 7