•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, ktoré sa bude konať dňa 13.12.2018 o 17:30 hod. v kancelárii starostu obce

 07.12.2018

NÁVRH  PROGRAMU

1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa  13.12.2018 o 17:30 hod. kancelárii starostu obce

 1. Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Určenie zapisovateľa voľba overovateľa zápisnice a voľba návrhovej komisie

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

 1. Schválenie návrhu programu 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Kontrola plnenia uznesení

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce   

 1. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách v období október – november 2018

predkladá: JUDr. Marek Keller, hl. kontrolór obce   

 1. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Pial na 1. polrok 2019

predkladá: JUDr. Marek Keller, hl. kontrolór obce   

 1. Správa o plnení rozpočtu  hospodárenia obce k 31.10.2018

Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce, Adriana Szántó, sam. referentka

 1. Návrh Rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce a JUDr. Marek Keller, hl. kontrolór obce

 1. Návrh VZN obce Horný Pial o miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2019

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Voľba členov komisie na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predkladá:  Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Voľba členov komisie pre mládež, kultúru a šport

Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Rôzne informácie starostu obce
 2. Interpelácie poslancov
 3. Diskusia
 4. Záver

                                               

           

                                                                                                           Ľudovít   H ú d i k, v.r.

                                                                                                                starosta obce

       Na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce Horný Pial

       Vyvesené dňa:    7.12.2018  

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

informácia pre voličov a pre politické strany

[ čítaj viac ]

ZBER ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

dňa 8. marca 2019 sa uskutoční v obci zber vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok. Odpad v deň zberu vyložte pred bránky svojich domov.

[ čítaj viac ]

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

ORHaZZ v Leviciach odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v katastri okresu Levice dňom 4.3.2019 od 8:00 hod.

[ čítaj viac ]

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečia vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Leviciach V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE od 01.03.2019 od 08:00 hod. do odvolania.

[ čítaj viac ]

Oznámenie o čiastočnej uzávierke cesty Beša - Kalná nad Hronom

P O V O L E N I E na čiastočnú uzávierku cesty II/580 v km 26,376 - 38,328 od intravilánu obce Beša po križovatku s cestou I/76 Kalná nad Hronom od 1.3.2019 - 18.9.2019

[ čítaj viac ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9