•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, ktoré sa bude konať dňa 13.12.2018 o 17:30 hod. v kancelárii starostu obce

 07.12.2018

NÁVRH  PROGRAMU

1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa  13.12.2018 o 17:30 hod. kancelárii starostu obce

 1. Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Určenie zapisovateľa voľba overovateľa zápisnice a voľba návrhovej komisie

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

 1. Schválenie návrhu programu 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Kontrola plnenia uznesení

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce   

 1. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách v období október – november 2018

predkladá: JUDr. Marek Keller, hl. kontrolór obce   

 1. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Pial na 1. polrok 2019

predkladá: JUDr. Marek Keller, hl. kontrolór obce   

 1. Správa o plnení rozpočtu  hospodárenia obce k 31.10.2018

Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce, Adriana Szántó, sam. referentka

 1. Návrh Rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce a JUDr. Marek Keller, hl. kontrolór obce

 1. Návrh VZN obce Horný Pial o miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2019

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Voľba členov komisie na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predkladá:  Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Voľba členov komisie pre mládež, kultúru a šport

Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Rôzne informácie starostu obce
 2. Interpelácie poslancov
 3. Diskusia
 4. Záver

                                               

           

                                                                                                           Ľudovít   H ú d i k, v.r.

                                                                                                                starosta obce

       Na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce Horný Pial

       Vyvesené dňa:    7.12.2018  

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial

Starosta obce Horný Pial zvolávam týmto 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, ktoré sa uskutoční dňa 10.5.2019 o 17.00 hod. kancelárii starostu obce. Návrh programu zasadnutia tvorí prílohu tejto pozvánky.

[ čítaj viac ]

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru - do odvolania

OR HaZZ v Leviciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru v celom katastri okresu Levice od 17. apríla do odvolania

[ čítaj viac ]

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - oznámenie o strategickom dokumente

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja je strategický dokument, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie +5, 10, 20 a 30 rokov. Predstavuje komplexný strategický dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujú sa priority rozvoja a identifikujú sa opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie. Očakávaným cieľom strategického dokumentu bude získanie takých podkladov, ktoré svojím obsahom : ? aktualizujú reálne trendy dopravných charakteristík, ? vytvoria základ pre ďalší územný rozvoj z hľadiska dopravy, ? navrhnú efektívny a udržateľný dopravný systém.

[ čítaj viac ]

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

informácia pre voličov a pre politické strany

[ čítaj viac ]

ZBER ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

dňa 8. marca 2019 sa uskutoční v obci zber vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok. Odpad v deň zberu vyložte pred bránky svojich domov.

[ čítaj viac ]