•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Životné prostredie

Povolenie výrubu drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

  

V prípade, že chce občan vyrúbať drevinu, ktorá rastie na jeho pozemku, je povinný požiadať o povolenie na výrub obec. Súhlas na výrub sa môže vydať len v odôvodnených prípadoch  po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka, ak žiadateľom nie je sám vlastník.

Výrub sa uskutočňuje v období vegetačného pokoja, to je od 1. októbra do 31. marca.

Postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín:

1.)  Žiadosť sa podáva na povoľujúci orgán štátnej správy, ktorým môže byť obec (§ 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) na území katastra, kde drevina rastie. Ak si túto pôsobnosť vyhradil obvodný úrad životného prostredia [§ 68 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny] podáva sa žiadosť na tento úrad.

2.) Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pre plánovanou činnosťou (§ 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny).

3.) Náležitosti, ktoré musí žiadosť (v prílohe) obsahovať sú uvedené v § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.

4.) Poplatok za výrub drevín :

a) fyzická osoba 10,00 €

b) právnická osoba 100,00 €        

5.)  Poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti.

6.) Ak je povoľujúcim orgánom obec poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce,  alebo na jej účet.

7.) Žiadosť o vydanie súhlasu môže podať ktorákoľvek osoba.

8.) Uvedené sa vzťahuje na podanie žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín (strom alebo ker) rastúcich mimo lesa t. j. drevinu rastúcu mimo lesný pôdny fond. Taktiež sa vyššie uvedené nevzťahuje na dreviny rastúce v osobitne chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tu je rúbať dreviny zakázané [§ 15 ods. 1, písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny] a na túto sa vyžaduje výnimka.

9.) Kedy sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje, upravuje § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.
 
Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,

b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,

c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,

d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,

e) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,

f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,

g) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,

h) na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,

i) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,

j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)].

Ustanovenie pod písmenom  a)  a b) sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.

Ten, kto z dôvodov uvedených pod písmenom d) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody obci najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku 4 písm. e) vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred uskutočnením výrubu; oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prípady podľa § 9 ods. 1 písm. l).

Občan, ktorý plánuje uskutočniť výrub drevín, vyplní žiadosť o súhlas na výrub drevín.  Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou (§ 82 ods.2 zákona č. 453/2002 o ochrane prírody a krajiny).

Potrebné doklady k žiadosti o výrub:

 • doloženie vlastníckeho práva (list vlastníctva),  
 • kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne, Do tohto dokladu zakresliť dreviny, ktoré sú predmetom výrubu. V teréne musí byť zrejmá ich identifikácia podľa týchto predložených dokladov
 • súhlas vlastníka, správcu, príp. nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom.
 • adresu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak adresa nie je totožná s adresou žiadateľa.Podmienkou podania žiadosti je uhradenie správneho poplatku v hotovosti na Obecnom úrade v Hornom Piale alebo prevodom na bankový účet obce vopred.

Orgán ochrany prírody (Obec Horný Pial)  uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu na určenom mieste a to na náklady žiadateľa, prípadne uhradiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny.


Potrebné doklady k oznámeniu o výrube:

 • oznámenie o výrube dreviny (tlačivo v prílohe)
 • kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne (situačný nákres alebo fotografia)

Tlačivá si môžete vyžiadať na obecnom úrade alebo stiahnuť tu!


Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby - domovej studne (len pre osobnú potrebu a potrebu domácností)

Obec v zmysle § 63 ods. 1  zákona č. 364/2004 Z.z.. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy rozhoduje  vo veciach
a) povolenia  na odber povrchových vôd a podzemných  vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom (§21 ods. 1 písm. a)a s písm. b) a § 26
b) v ktorých je príslušná povoľovať vodnú stavbu, ako aj v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby
Doklady a dokumenty:
 • 1x kópia listu vlastníctva (staršia nie viac ako 3 mesiace od vystavenia)
 • 1x kópia katastrálnej mapy s vyznačením parcely
 • 1x situačný snímok pozemku, na ktorom sa vodná stavba buduje, s uvedením vzdialeností od hranice všetkých susedov, od možného miesta znečistenia (napr. žumpy a pod.)
 • 2x zjednodušená projektová dokumentácia vodnej stavby – studne (technická správa o spôsobe vyhotovenia studne, rez a pôdorys v primeranej mierke)
 • hydrogeologický posudok (predchádzajúce zisťovanie podľa § 21 ods. 7 vodného zákona)
 • záväzné stanovisko Okresného úradu Levice, Pozemkový a lesný odbor v prípade ak vodná stavba bude umiestnená na pozemku ktorý je vedený ako orná pôda, záhrada, trvalý trávny porast, vinica. 

Poplatok:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení, Položka 60 bod d)  30 €

Lehota na vybavenie:

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov

Predpisy:

 • zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení
 • vyhláška č. 453/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zákona o vodách v platnom znení

Kolauácia vodnej stavby

Doklady a dokumenty:

 • vyplnený formulár žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie vodnej stavby
 • revízne správy a atesty (skúška vodotesnosti, tlaková skúška, správy elektro.)
 • certifikáty preukázania stavebných materiálov
 • projekt skutočného vyhotovenia s vyznačenými zmenami (v prípade zmien)

Poplatok:

 v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení , Položka 62 a) vo výške 20 €

Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horný Pial č. 3/2023 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č. 4/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Horný Pial

Na prijatí tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial sa Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale uznieslo uznesením č. 40/2023 dňa 23.5.2023. Účinnosť nadobúda dňom 15. dňom zverejnenia , t.j. 10.6.2023.

[ čítaj viac ]

POZVÁNKA na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

ktoré sa bude konať dňa 23.5.2023 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce. Návrh programu:

[ čítaj viac ]

Očkovanie psov prosti besnote

MVDr. Dominika Biricová oznamuje občanom, držiteľom psov, že dňa 13.5.2023 v čase od 10:30 do 11:00 hod. bude pred budovou obecného úradu v Hornom Piale očkovať psov proti besnote. Nezabudnite si doniesť preukaz psa.

[ čítaj viac ]

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“

Dokument sa zverejňuje v súlade s § 14 ods. 5 zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie . Tvorí prílohu oznamu.

[ čítaj viac ]

Návrh Záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2022

Dňom vyvesenia návrhu záverečného účtu (t.j. 26.04.2023) začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

[ čítaj viac ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9