• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
постельное белье киев купить недорого

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Zoznam aktualít

„SENIORI POZOR, NESTAŇTE SA OBEŤAMI PODVODNÍKOV A ZLODEJOV“
Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera. Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií:
Informácia o pristavení veľkokapacitného kontajnera na objemový odpad
k budove obecného úradu v Hornom Piale v dňoch 28.-31.10.2016.
Rozhodnutie (Verejná vyhláška) Mesta Šurany - povolenie predčasného užívania časti stavby: Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur
Mesto Šurany ako vecne príslušný stavebný úrad na základe žiadosti Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a.s. Bratislava vydáva rozhodnutie o povolení predčasného užívania časti stavby: "Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur". Dokument je v prílohe tohoto článku.
Program hospodárskeho rozvoja a socálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 - 2022 - záverečné stanovisko
Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa § 14 ods. 1 zákona príslušným orgánom – Okresným úradom Nitra, odborom starostlivosti o životné prostredie v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia – Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Podľa § 15 ods. 7 zákona obstarávateľ - Nitriansky samosprávny kraj doručí schválený strategický dokument, ktorému predchádzalo posudzovanie podľa tohto zákona, spolu s informáciami podľa § 15 ods. 5 zákona v listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát príslušnému orgánu - Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredia zároveň ho uverejní na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom. Podľa § 15 ods. 8 zákona príslušný orgán zverejní schválený strategický dokument spolu s informáciami podľa odseku 5 na webovom sídle ministerstva najneskôr do piatich dní od jeho doručenia podľa odseku 7 http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra Podľa § 14 ods. 5 zákona je dotknutá obec povinná zverejniť záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámiť, kde a kedy je možné do záverečného stanoviska nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
SYSTÉM NAKLADANIA SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI, SPÔSOB ZBERU OBJEMOVÉHO ODPADU A ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK A SEPAROVANÝ ZBER ODPADU
Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona o odpadoch povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce. Pri nakladaní s odpadmi, alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
Ministerstvo financií zavádza do praxe princíp jedenkrát a dosť
Občania a podnikatelia už nebudú musieť úradom predkladať údaje, ktorými štát disponuje. Ďalší krok na dosiahnutie tohto cieľa urobilo Ministerstvo financií SR v týchto dňoch.
Zmeny v určovaní súpisného čísla budovám
Dňom 1. júla 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci ktorého nám vznikajú niektoré nové povinnosti a pribúdajú aj sankcie.
Oznámenie Energico s.r.o. Bratislava k ukončeniu činnosti vo veci odškodňovania vlastníkov za zriadenie vecného bremena na pozemkoch dotknutých stavbou Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur
HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU
Komunálny odpad z obce vyváža Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov a to každý druhý utorok v nepárne týždne v roku.