• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
постельное белье киев купить недорого

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Zoznam aktualít

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 - 2022“ - správa o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu
Nitriansky samosprávny kraj, sídlom Rázusova 2A, 949 01 Nitra, predložil dňa 19. júla 2016 Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 - 2022”.
Zájazd na kúpalisko do Patiniec
Starosta obce Horný Pial organizuje zájazd autobusom na kúpalisko do Patiniec dňa 6. augusta 2016 s odchodom ráno o 8:00 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade osobne, alebo telefonicky na tel.č. 036 6386 131. Preprava je zdarma.
Okresný dopravný inšpektorát eviduje zvýšený počet vodičov, ktorí jazdia pod vplyvom alkoholu - do pozornosti občanov a vodičov
Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Leviciach eviduje zvýšený počet dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu, čo nepriaznivo vplýva na vývoj dopravnej nehodovosti, ako aj na počet následkov pri dopravných nehodách. Vodiči by si pred jazdou mali uvedomiť, že aj malé množstvo alkoholu znižuje ich sústredenie, môže narušiť koordináciu pohybov, konzumácia alkoholu má vplyv aj na ostrosť videnia, ako aj na rýchlosť reakcie vodiča.
SYSTÉM NAKLADANIA SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI, SPÔSOB ZBERU OBJEMOVÉHO ODPADU A ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK A SEPAROVANÝ ZBER ODPADU
Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona o odpadoch povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce. Pri nakladaní s odpadmi, alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
OZNÁMENIE O SKÚŠOBNEJ PREVÁDZKE ELEKTRICKÉHO VEDENIA
Oznamujeme občanom našej obce, že Slovenská elektrizačná prenosová sústava Bratislava, ako vlastník stavby "Vedenie 2x400kV Gabčíkovo - Veľký Ďur", ktorá je stavbou elektrického vedenia vysokého napätia, začína dňom 27.06.2016 skúšobnú prevádzku . Z tohto dôvodu upozorňujeme všetkých občanov, že novovybudované elektrické vedenie bude od tohoto dňa pod elektrickým napätím v sile 2x400 kV.
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Leviciach v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE od 24.06.2016 od 9,00 hod. do odvolania
Ministerstvo financií zavádza do praxe princíp jedenkrát a dosť
Občania a podnikatelia už nebudú musieť úradom predkladať údaje, ktorými štát disponuje. Ďalší krok na dosiahnutie tohto cieľa urobilo Ministerstvo financií SR v týchto dňoch.
Zmeny v určovaní súpisného čísla budovám
Dňom 1. júla 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci ktorého nám vznikajú niektoré nové povinnosti a pribúdajú aj sankcie.
Oznámenie Energico s.r.o. Bratislava k ukončeniu činnosti vo veci odškodňovania vlastníkov za zriadenie vecného bremena na pozemkoch dotknutých stavbou Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur
Dôležité informácie SPP Distribúcia a.s. pre stavebníkov