• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
постельное белье киев купить недорого

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Zoznam aktualít

Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial
dňa 9.12.2016 so začiatkom o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce
Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
Západoslovenská distribučná a.s. informuje verejnosť, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 13.12.2016 bez elektriny nasledovné domácnosti:
Upozornenie Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava
pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.
Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava - Správy energetických zariadení Stred
všetkým vlastníkom, nájomcom alebo správcom nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZS distribučnej a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.
Verejná vyhláška Mesta Šurany
Upovedomenie o podanom odvolaní voči Rozhodnutiu Mesta Šurany č. 2016/579-07 z 30.9.2016 o povolení predčasného užívania časti stavy "Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur", stavebníka Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava.
„SENIORI POZOR, NESTAŇTE SA OBEŤAMI PODVODNÍKOV A ZLODEJOV“
Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera. Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií:
SYSTÉM NAKLADANIA SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI, SPÔSOB ZBERU OBJEMOVÉHO ODPADU A ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK A SEPAROVANÝ ZBER ODPADU
Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona o odpadoch povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce. Pri nakladaní s odpadmi, alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
Ministerstvo financií zavádza do praxe princíp jedenkrát a dosť
Občania a podnikatelia už nebudú musieť úradom predkladať údaje, ktorými štát disponuje. Ďalší krok na dosiahnutie tohto cieľa urobilo Ministerstvo financií SR v týchto dňoch.
Zmeny v určovaní súpisného čísla budovám
Dňom 1. júla 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci ktorého nám vznikajú niektoré nové povinnosti a pribúdajú aj sankcie.
Oznámenie Energico s.r.o. Bratislava k ukončeniu činnosti vo veci odškodňovania vlastníkov za zriadenie vecného bremena na pozemkoch dotknutých stavbou Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur