MagyarMagyarEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Települési hulladékgazdálkodási rendszer és szelektív hulladékgyűjtés

Kto je pôvodca odpadu a držiteľ odpadu:

 • pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženie týchto odpadov
 • pôvodca odpadu je každý občan
 • držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza


Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadov pri nakladaní s odpadmi:

 • zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste
 • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste
 • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a DSO na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcim systému zberu komunálnych odpadov v meste
 • platiť miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
 • právnická a fyzická osoba – podnikateľ je povinný pred začatím podnikateľskej činnosti na území mesta, uzatvoriť dohodu o zbere komunálnych odpadov s organizáciou, ktorá vykonáva zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste na základe uzatvorenej zmluvy
 • zabezpečovať zhodnotenie a zneškodnenie odpadov iba v určenom zariadení alebo odpad odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

 1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec Horný Pial.
 2. Pôvodca KO ukladá komunálny odpad len do zberných nádob. Na území obce Horný Pial sa používajú zberné nádoby pri nehnuteľnostiach určených na bývanie a pri nehnuteľnostiach slúžiacich ako nebytový priestor 120 alebo 240 l.
 3. Obyvatelia si môžu zbernú nádobu zakúpiť za zvýhodnených podmienok na obecnom úrade.
 4. KO je  pripravený k odvozu, ak:
  1. je riadnym spôsobom uložený v zberných nádobách;
  2. je umožnený prístup k zberným nádobám;
  3. sú zberné nádoby umiestnené v súlade s VZN;
  4. nie je obsah nádoby zamrznutý;
  5. zberná nádoba nie je preťažená.
 5. Ak nie je KO riadne pripravený na odvoz, zmluvný partner obce požiada vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti o odstránenie nedostatkov.
 6. Ak sa pri vývoze KO zistí, že v zbernej nádobe sú odpady, ktoré do nej nepatria, nebude táto nádoba vyprázdnená. Po upozornení zmluvným partnerom obce je vlastník, užívateľ alebo správca povinný nevhodný obsah zbernej nádoby odstrániť na svoj náklad.
 7. Odpad sa vyváža jedenkrát za 14 dní.
 8. Vlastník, užívateľ, správca nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto - „stojisko“ pre zberné nádoby pri bytových domoch, pokiaľ nie je obcou určené 
 9. Stojiská zberných nádob pri bytových domoch sú umiestnené podľa rozhodnutia obce tak, aby boli dodržané vhodné donáškové aj odvozové vzdialenosti. Je zakázané meniť zoskupenie nádob alebo ich inak premiestňovať.
 10. Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu.

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi

 1. K drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky, ktoré vznikajú z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom.
 2. Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem stavebného odpadu, nepovažuje sa to za DSO a je povinná zabezpečiť si prepravu a zneškodnenie na vlastné náklady.
 3. Ak bežné udržiavacie či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, tak nejde o DSO ale o stavebný odpad a pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva.
 4. Držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať spôsobom, ktorý je bezpečný a neznečisťuje zložky životného prostredia (voda, pôda, zeleň, ovzdušie), mimo verejných priestranstiev alebo na verejnom priestranstve so súhlasom obce.
 5. Obec zabezpečuje množstevný zber DSO prostredníctvom veľkoobjemového kontajnera, ktorý je trvalo umiestnený pri obecnom úrade.
 6. Stavebný odpad, ktorý nie je DSO (napr. strešná krytina), je povinný jeho pôvodca alebo držiteľ zneškodniť uložením na skládke dokladovateľným spôsobom.
 7. Prepravu a zneškodnenie drobného stavebného odpadu na území obce zabezpečuje spoločnosť Tekovská ekologická s.r.o..
 8. Drobný stavebný odpad sa zneškodňuje na skládke odpadov v Novom Tekove.
 9. Obec určuje na zneškodnenie stavebných odpadov, ako i drobných stavebných odpadov,       ktoré vznikajú na jeho území, skládku odpadov – Nový Tekov. Po dohode s Obecným úradom  je možné stavebný odpad využiť ako výplň výmoľov a výtlkov poľných ciest a pod.

Nakladanie s objemovým odpadom

 1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry a i..
 2. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje minimálne dvakrát ročne. Pre tento účel obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na miestach a v intervaloch určených obcou. Občanov obec informuje v dostatočnom časovom predstihu obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, úradná tabuľa, internetová stránka obce). V informácii uvedie najmä termíny, druhy odpadu, pre ktorý sú určené a miesta uloženia.

Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok

 1. Patria sem:

a) odpadové motorové a mazacie oleje;

b) farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady (rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrenie rastlín a drevín, umelé hnojivá, pracie a čistiace prostriedky, drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami).

 1. Odpady s obsahom škodlivín je možné odovzdávať 2 x ročne podľa harmonogramu vývozu, o ktorom bude obec občanov informovať obvyklým spôsobom.

Elektroodpad z domácností

 1. Patria sem: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatické zariadenia.
 2. Nepatria sem: motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné zariadenie fixne zabudované, vírivky.
 1. Elektroodpad z domácností nepatrí do zmesového odpadu, je možné ho odovzdať po dohode s obecným úradom na mieste určenom obcou, alebo 2 x ročne podľa harmonogramu vývozu, o ktorom bude obec občanov informovať obvyklým spôsobom.
 2. Elektroodpad je zakázané odovzdať iným subjektom, ako ustanovuje toto VZN, napr. pouličným výkupcom.

Žiarivky a svietidlá

 1. Žiarivky a svietidlá nepatria medzi elektroodpad, obsahujú nebezpečné látky, preto patria do kategórie nebezpečné odpady.
 2. Patria sem:
 1. Lineárna žiarivka – klasická žiarivka v tvare dlhej trubice (neónová trubica)
 2. Kompaktná žiarivka – žiarivka s menšími (kompaktnejšími) rozmermi ako klasická žiarivková trubica. Najbežnejším typom sú kompaktné žiarivky určené pre priamu náhradu klasických osvetľovacích žiaroviek, preto sa nazývajú úsporné žiarovky. Majú spravidla podobný tvar a rovnaké objímky ako klasické žiarovky;
 3. Svietidlá, ktoré sú umiestnené voľne, napevno alebo sú zabudované do stien, dlážok alebo stropov budov za účelom poskytnutia funkčného, dekoratívneho a bezpečnostného osvetlenia a tiež svietidlá slúžiace na osvetľovanie v exteriéroch vrátane svetelných zdrojov, vreckové svietidlá a prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje.
 1. Nepatria sem: voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou osvetľovacieho prístroja, zariadenia, ktorých hlavným účelom nie je osvetlenie objektov alebo priestranstiev (svetelné reklamy, svetelná cestná alebo železničná signalizácia a zariadenia pre zdravotníctvo), komponenty, ktoré nie sú priamo súčasťou osvetľovacieho zariadenia – stĺpy, predradné skrine, dekoratívne elementy, svietidlá pre dopravné prostriedky, banské svietidlá pre obyčajné žiarovky.
 1. Občania môžu odovzdať žiarivky a svietidlá po dohode s obecným úradom na mieste určenom obcou, alebo 2 x ročne podľa harmonogramu vývozu, o ktorom bude obec občanov informovať obvyklým spôsobom.

Odpady z obalov a neobalových výrobkov

Patria sem: Odpad z papiera, Odpad zo skla, Odpad z plastu

   Odpad z papiera

 1. Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy ( bez textilných obalov), listy, kancelársky papier, papierové vrecká, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, baliaci a krepový papier, papierové obaly, kartóny a lepenky vhodne upravené.
 2. Nepatria sem: asfaltový papier, brúsny papier, použité hygienické potreby,  viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet, silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier.
 3. Vytriedený papier uložený v modrých vreciach bude  v deň určený podľa harmonogramu vyzbieraný z domácností zamestnacami obce. Občania budú upovedomení o zbere formou miestneho rozhlasu. 

  Odpady zo skla

 1. Patria sem: sklenené fľaše a nádoby - biele a farebné, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov.
 2. Nepatria sem: vrchnáky, korky, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami), autosklo a znečistené fľaše od chemikálií.
 3. Vytriedené sklo uložené v zelených vreciach bude  v deň určený podľa harmonogramu vyzbierané z domácností zamestnancami obce. Občania budú upovedomení o zbere formou miestneho rozhlasu.  
 4. Zberné vrecia získajú občania na obecnom úrade.

   Odpady z plastu

 1. Patria sem:
 • PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, neznečistené obalové fólie a plastové obaly (z čistiacich prostriedkov).
 • PE (polyetylén) – LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš;
 • PP (polypropylén): obaly od sladkostí, rôzne plastové nádobky a hračky;
 • PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky;
 • PVC (polyvinylchlorid): a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok.
 1. Nepatria sem: fľaše znečistené chemikáliami, olejmi, hrubo znečistené fľaše (zeminou, farbami, potravinami), obaly od nebezpečných látok a olejov, plastové rúrky a výrobky z PVC(polyvinylchlorid)
 2. Drobné odpady z plastov  uložené vžltých vreciach budú  v deň určený podľa harmonogramu vyzbierané z domácností zamestnancami obce. Občania budú upovedomení o zbere formou miestneho rozhlasu.  Zber  pre ostatné odpady z plastov  obec zabezpečí mobilným zberom z domácností 2x ročne, o čom bude informovať občanov obvyklým spôsobom.
 3. Zberné vrecia  občania získajú na obecnom úrade.

Lieky a zdravotnícke pomôcky

 • Občan je povinný odovzdať nespotrebované  veterinárne alebo humánne lieky a zdravotnícke pomôcky do verejných lekární.

Batérie a akumulátory

 1. Patria sem: použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory
 2. Použité batérie a akumulátory sa môžu odovzdávať iba na mieste určenom obcou alebo v rámci oddeleného zberu, ktorý organizuje obec alebo tretia osoba, ktorá má s obcou uzavretú zmluvu a to mobilným zberom z domácností 2x ročne, o čom bude informovať občanov obvyklým spôsobom.
 3. Iným subjektom, ako napr. pouličným zberačom a pod. sa odovzdávať batérie a akumulátory nesmú.

Textil

 1. Obec zabezpečuje zber textilu, prepravu a zhodnotenie prostredníctvom zmluvného partnera.
 2. Zberné nádoby na textil sú umiestnené vo dvore obecného úradu, ku ktorým je prístup zabezpečený počas celého roka.
 3. Vhodné na zber sú:
 1. čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň);
 2. doplnky k oblečeniu (čiapky, šále);
 3. prípadne iné druhy textilu.

 Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

 1. K biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom patria jedlé oleje a tuky z domácností, biologicky rozložiteľný odpad z domácností, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho , ktorého pôvodcom je fyzická osoba –podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenia spoločného stravovania, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov.
 2. Medzi BRKO zo záhrad, parkov a cintorínov (zelený odpad) patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
 3. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností patria: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potravinami po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, jedlé oleje a tuky.
 4. Pôvodca biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a kuchynských odpadov z domácností  prednostne zhodnocuje tento odpad kompostovaním na vlastnom pozemku. Jedlé oleje a tuky je možné v primeranom množstve priniesť na zberové miesto určené obcou.
 5. Obyvatelia si zabezpečujú zhodnocovanie BRKO prednostne v domácnostiach prostredníctvom domácich kompostérov. V prípade potreby si obyvatelia môžu doviesť BRKO na miestne kompostovisko. Miestne kompostovisko sa nachádza na obecnom pozemku za futbalovým ihriskom.
 6. Je zakázané miešať BRKO spolu s komunálnym odpadom v zberných nádobách určených na KO a tiež je zakázané ukladanie BRKO na nelegálne skládky odpadov a jeho spaľovanie.
 7. Odpad z cintorína sa uskladňuje do veľkokapacitných kontajnerov umiestnených na cintoríne. Zber a zneškodňovanie sa uskutočňuje podľa potreby. Je zakázané vhadzovať do týchto kontajnerov domový a iný objemný odpad.

PREBERANIE ODPADOV NA ZBERNOM MIESTE

 1. Zberné miesto sa nachádza vo dvore obecného úradu a je určené na zber   objemového odpadu a  drobného stavebného odpadu.
 2. Na Zberné miesto môžu obyvatelia mimo harmonogramu zberu odovzdať aj: opotrebované žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, batérie a akumulátory.  Odovzdanie tohto druhu odpadov je potrebné vopred dohodnúť s obecným úradom.
 3. Zber odpadov na zbernom mieste sa neuskutočňuje od podnikateľských subjektov.
 4. Zo zberného miesta sú jednotlivé komodity odpadov odvážané špecializovanými firmami oprávnenými na nakladanie s jednotlivými odpadmi na zhodnotenie, s ktorými má obec zmluvu.
 5. Zberné miesto nie je oprávnené odoberať odpadové pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú len distribútorom pneumatík.
 6. Občania obce Horný Pial môžu doniesť uvedený odpad  bodu 1. a 2. bezplatne – okrem DSO, na zberné miesto v primeranom množstve. Občan je povinný sa preukázať hodnoverným dokladom o trvalom pobyte.

Občanom je dostupná nová webová stránka www.triedime.sk, ktorá je zameraná na triedenie odpadu a ochranu životného prostredia.  Množstvo užitočných informácií a odpovedí na Vaše otázky nájdete na tejto stránke: http://www.separujodpad.sk/index.php/obcan/ako-separovat/

Obec Horný Pial v súlade so zák.č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Horný Pial v roku 2020: 28,76 %

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku

odpadov v euro. t – 1   (platná od 01.03.2021 do 28.02.2022) 27,00 €

V Hornom Piale, 16.02.2021, Ľudovít Húdik, starosta obce

Informácia na stiahnute:  TU 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horný Pial č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Pial 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horný Pial o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 8 / 2015 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horný Pial o miestnom poplatku za komuálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2019 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horný Pial o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2021

Zmeny v zákone o odpade

Vážení občania,
dovoľujeme si Vás informovať o dôležitých legislatívnych zmenách (vyhlásené v Zbierke zákonov SR dňa 28.11.2018), ktoré prinášajú:

 • Zákon č.  329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
 • Nariadenie Vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

Legislatívne zmeny, ktoré prináša zákon:

 • Zmeny v poplatkoch sa týkajú vymedzenia poplatkovej povinnosti, stanovenia výpočtu poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a na odkalisko, ako aj ustanovenia Environmentálneho fondu ako subjektu, ktorému prevádzkovatelia skládok odpadov a prevádzkovatelia odkalísk budú odvádzať príjmy z poplatkov. Novou právnou úpravou sa zároveň nastavuje mechanizmus prerozdelenia týchto príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko.
 • Podstatnou zmenou je, že poplatok za skládkovanie pre obce sa má od roku 2019 do roku 2023 postupne zvyšovať, pričom sa má po novom pri výške poplatkov zobrať do úvahy aj miera vytriedenia odpadu v obci. Kým aktuálne sa za skládkovanie platí fixná suma za tonu odpadu, po novom obec, ktorá menej separuje, bude mať poplatok podstatne vyšší a zároveň sa postupne tento poplatok bude zvyšovať. Obce, ktoré vytriedia väčšie percento odpadu, majú platiť nižší poplatok, ako tie, ktoré menej dôsledne triedia.
 • Zmena nastáva v odvode časti poplatku do Environmentálneho fondu, ktorý bude mať právo kontrolovať spolu s orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva správnosť výšky odvádzaných poplatkov. Rozdelenie poplatkov medzi Environmentálny fond a obce je jednou z kľúčových zmien novej právnej úpravy, ktorej cieľom je vytvorenie nového finančného zdroja na financovanie investičných projektov obcí v oblasti odpadového hospodárstva.
 • Čím lepšie obec triedi, tým nižšiu sadzbu poplatku získava a platí nižší poplatok za skládkovanie.  Zároveň, iba obce, ktoré v triedení komunálneho odpadu dosahujú stanovenú úroveň vytriedenia (2019 – 30 %, 2020 – 33 % a 2021 a nasledujúce roky – 35 %) a spĺňajú ďalšie požiadavky uvedené v zákone (na území obce sa nenachádza skládka/odkalisko, obci nebola v uplynulých 3 rokoch uložená sankcia, obec doručí žiadosť o poskytnutie príspevku do 30.6. príslušného roka) majú nárok na príspevok z výnosu poplatku. Úroveň vytriedenia je uvedená v nariadení. Príspevok môže obec použiť len na účely odpadového hospodárstva, ak však obec dosiahla v predchádzajúcom roku úroveň vytriedenia aspoň 60 %, môže príspevok použiť na zlepšenie životného prostredia.
 • POZOR POVINNOSŤ OBCE: Obec je povinná zverejňovať úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok do 28.2. na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli.
 • Zákon zavádza jasné lehoty na vypočítanie poplatku prevádzkovateľom skládky, zaplatenie poplatku pôvodcom odpadu a odvedenie poplatku Environmentálnemu fondu.
 • Zákon ukladá prísne sankcie za nezaplatenie/neodvedenie poplatku za uloženie odpadov – úrok z omeškania vo výške 0,2 % denne zo sumy nezaplateného poplatku/neodvedeného poplatku za uloženie odpadov, čo by malo viesť k disciplíne v platení poplatku. 

Legislatívne zmeny, ktoré prináša nariadenie:

Nariadenie upravuje najmä:

 • sadzby za uloženie komunálnych odpadov a priemyselných odpadov na skládku,
 • sadzby za uloženie odpadov na odkalisko,
 • sadzby pre výpočet výšky príjmov z poplatkov za uloženie odpadov pre obec, na ktorej území sa nachádza skládka/odkalisko
 • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu pre príslušný rok
 • obsahové náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku, ktorú obec zasiela Environmentálnemu fondu   

Zákon a nariadenie nadobúdajú účinnosť 1.1.2019.  

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich všetkých :

 • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
 • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:  
 • Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce.Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.