•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 277)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
196/2022 zmluva o združení obcí Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Združenie obcí Tekov JUH - MERIDIEM
0 €
194/2022 prenájom kultúrneho domu Odb.: Lucia Hudiková
Dod.: Obec Horný Pial
200 €
83/2022 ZSE dodávka el.energie Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0 €
72/2022 prenájom hrobového miesta Odb.: Andrea Titková
Dod.: Obec Horný Pial
30 €
71/2022 prenájom hrobového miesta Odb.: Andrea Titková
Dod.: Obec Horný Pial
30 €
46/2022 Kúpna zmluva na pozemok Odb.: Anikó Adamiová
Dod.: Obec Horný Pial
466 €
41/2022 SOZA používanie chránených hudobných diel Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
17 €
24/2022 CVČ Spolufinancovanie záujmovej činnosti detí 2022 Odb.: Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
Dod.: Obec Horný Pial
50 €
358/2021 Príloha číslo 1 k Zmluve č. SZH0923201502 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: ENVI-PAK a.s.
1 976.39 €
356/2021 Waste transport zber, vývoz a zneškodnenie KO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Waste transport a.s.
0 €
321/2021 Medinor Kúpa darčekových poukážok Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: MEDINOR s.r.o.
990 €
320/2021 hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23 €
307/2021 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
100 €
276/2021 Zmluva o hudobnej produkcii Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Dezider Besse
160 €
270/2021 kúpna zmluva k predmetu lízingu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: UniCredit Leasing Slovakia a.s.
1.20 €
268/2021 prenájom hrobového miesta Odb.: Eva Kolompárová ml.
Dod.: Obec Horný Pial
10 €
225/2021 Nájomná zmluva KD Odb.: Bc. Erika Sléherová
Dod.: Obec Horný Pial
100 €
219/2021 Inta zber a odvoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: INTA, s.r.o.
0.25 €
209/2021 internet zdarma Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovanet
0 €
218/2021 bezplatné užívanie rozvodov MR na digitálne siete Odb.: Obecné siete s.r.o.
Dod.: Obec Horný Pial
0 €
Generované portálom Uradne.sk
Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022

Obec Horný Pial zverejňuje návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022 v súlade s § 18 f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení najmenej 15 dní pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom.

[ čítaj viac ]

Návrh Záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2021

Dňom vyvesenia návrhu záverečného účtu (t.j. 12.5.2022) začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

[ čítaj viac ]

Oznámenie o pristavení veľkokapacitného kontajnera na zber objemného odpadu

v dňoch od 1. apríla - do 4. apríla 2022 pri budove obecného úradu v Hornom Piale

[ čítaj viac ]

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Leviciach v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE od 15.03.2022 od 08:00 hod. do odvolania

[ čítaj viac ]

Zber triedeného odpadu - 11. marca 2022

Dňa 11. marca 2022 sa uskutoční zber triedeného odpadu v obci. Zbierať budeme plasty, tetrapaky a kovové obaly. Nezabudnite si v určený deň včas ráno vyložiť vrecia pred svoje brány. Ďakujeme, že sa aktívne zapájate do triedeného zberu.

[ čítaj viac ]