SlovenskýSlovenskýEnglish

Evidencia psov

Každý pes držaný viac ako 90 dní na území obce Horný Pial podlieha evidencii psov. Držiteľ alebo vlastník psa je povinný prihlásiť psa do evidencie do 30 dní od uplynutia lehoty.

Do evidencie sa zapisuje najmä:

 

  • evidenčné číslo, ktoré vydá pracovníčka pri prihlásení do evidencie
  • tetovacie číslo alebo čip ak ho pes má
  • plemeno
  • vek
  • pohlavie
  • chovný priestor
  • úhyn
  • strata
  • zmena chovného priestoru

Každú zmenu údajov  je držiteľ, vlastník psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti  písomne oznámiť.

Po evidencii psa vzniká občanovi mesta povinnosť podať na Obecnom úrade daňové priznanie za psa.

Doklady a dokumenty:

predložiť občiansky preukaz chovateľa, preukaz psa

vyplniť tlačivo Prihláška psa do evidencie psov

v prípade úhynu psa alebo zmene chovného priestoru  vyplniť  tlačivo Odhlásenie psa z evidencie obce a vrátiť evidenčnú známku psa

Poplatky

pri strate evidenčnej známky sa platí ………….  2,50 €

Podmienky držania psov na území obce Horný Pial  sú upravené vo Všeobecne záväunom nariadení Obce Horný Pial č.  4/2015 o podmienkach držania psov na území obce Horný Pial

Súvisiace predpisy:

zákon č. 282/2002 Z. z o podmienkach držania psov v platnom znení