SlovenskýSlovenskýEnglish

Voľby

 

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

 

 

«Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov v Slovenskej republike, Hlasovací preukaz, Spôsob hlasovania


Information for the voter

Date and time of elections, Right to vote, Right to be elected, Registration of a citizen of other Member State of the European Union in the list of voters in the Slovak republic, Voter certificate, Voting procedure

 


«Členské štáty Európskej únie

European Union member countries

 

 «Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Podanie kandidátnej listiny, Číslo účtu pre uhradenie volebnej kaucie, Späťvzatie, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií

«Kandidujúce politické subjekty a zoznam kandidátov

Zoznam kandidujúcich politických strán, politických hnutí a koalícií, Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách, Oznámenie o späťvzatí kandidátnej listiny, vzdaní sa a odvolaní kandidatúry

«Volebná kampaň

Informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Záverečné správy o nákladoch na volebnú kampaň, Prehľady nákladov tretích strán vynaložených na volebnú kampaň

«Tlačivá a vzory

Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane

«Organizačno-technické zabezpečenie volieb

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu

«Financovanie volieb

Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb

«Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

«Výsledky volieb

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu, Zoznam poslancov zvolených do Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku

 

 

Zdroj informácií: https://www.minv.sk/?volby-ep 

 

Späťvzatie kandidátnej listiny

Kandidátna listina č. 7 Pirátska strana - Slovensko

Vzdanie sa kandidatúry

Kandidátna listina č. 1 Slovenský PATRIOT

15. Gabriela Michaláková, Mgr., 36 r., pedagogička, Vysoké Tatry

 

 


Volebná miestnosť pre okrsok č.1:

Obecný úrad, Horný Pial č. 52

Osoba zodpovedná za organizačno technickú prípravu volieb a zapisovateľka OVK:

Adriana Szántó, tel. 036 6386 131,   mobil: 0903 800 650, email:  podatelna@hornypial.sk

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:   

podatelna@hornypial.sk