SlovenskýSlovenskýEnglish

Voľby

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

 

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

 

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

 

 

 

Informácie pre voliča
Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Hlasovací preukaz, Spôsob hlasovania

 

Informácie pre kandidátov, politické strany, koalíciu a petičné výbory
Návrh na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky, Delegovanie do volebných komisií

 

Návrh na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky (DOCX, 31 kB)
Podmienky kandidatúry na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

 

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky
Zoznam kandidátov na funkciu prezidenta Slovenskej republiky a zoznam kandidátov, ktorí sa vzdali kandidatúry

Volebná kampaň
Informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň

Tlačivá a vzory
Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane

Organizačno-technické zabezpečenie volieb
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb

 

Financovanie volieb
Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb

 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Výsledky volieb
      Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky

 

 

Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/2024 Z. z. o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky (191,4 kB) dokument
 

Zdroj informácií: https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

 

 

Volebná miestnosť pre okrsok č.1:

Obecný úrad, Horný Pial č. 52

Osoba zodpovedná za organizačno technickú prípravu volieb a zapisovateľka OVK:

Adriana Szántó, tel. 036 6386 131,   mobil: 0903 800 650, email:  podatelna@hornypial.sk

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:   

podatelna@hornypial.sk

 


 

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

 

 

 

 

«Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov v Slovenskej republike, Hlasovací preukaz, Spôsob hlasovania

Information for the voter

Date and time of elections, Right to vote, Right to be elected, Registration of a citizen of other Member State of the European Union in the list of voters in the Slovak republic, Voter certificate, Voting procedure

 


«Členské štáty Európskej únie

European Union member countries

 

«Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Podanie kandidátnej listiny, Číslo účtu pre uhradenie volebnej kaucie, Späťvzatie, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií

«Kandidujúce politické subjekty a zoznam kandidátov

Zoznam kandidujúcich politických strán, politických hnutí a koalícií, Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách, Oznámenie o späťvzatí kandidátnej listiny, vzdaní sa a odvolaní kandidatúry

«Volebná kampaň

Informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Záverečné správy o nákladoch na volebnú kampaň, Prehľady nákladov tretích strán vynaložených na volebnú kampaň

«Tlačivá a vzory

Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane

«Organizačno-technické zabezpečenie volieb

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu

«Financovanie volieb

Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb

«Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

«Výsledky volieb

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu, Zoznam poslancov zvolených do Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku

 

 

 

Volebná miestnosť pre okrsok č.1:

Obecný úrad, Horný Pial č. 52

Osoba zodpovedná za organizačno technickú prípravu volieb a zapisovateľka OVK:

Adriana Szántó, tel. 036 6386 131,   mobil: 0903 800 650, email:  podatelna@hornypial.sk

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:   

podatelna@hornypial.sk