SlovenskýSlovenskýEnglish

Obecný cintorín

Prevádzkovateľ pohrebiska v obci Horný Pial je Obec Horný Pial, ktorá spravuje pohrebisko prostredníctvom firmy:         

Pohrebné a cintorínske služby- Peter Pastorok, so sídlom:  Želiezovce, Dóžova 24
IČO: 35348658

Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby stanovenej pre dané pohrebisko. (10 rokov)

Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.

Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje:

  • evidenciou správcu pohrebiska alebo potvrdením o zaplatení poplatku za prepožičanie miesta, alebo zmluvou o zapožičaní hrobového miesta 

  • písomnou nájomnou zmluvou a potvrdením o zaplatení nájomného.

prenájom miesta pre jednohrob na 10 rokov
10,00 €
prenájom miesta pre detský hrob na 10 rokov
5,00 €
prenájom miesta pre dvojhrob na 10 rokov
20,00 €
prenájom miesta pre trojhrob na 10 rokov
30,00 €
prenájom miesta prehrobku na 10 rokov 
5,00 €/m2
prenájom domu smútku
5,00 €

Podmienky prevádzkovania pohrebiska, užívania hrobových miest, pochovávania, povinnosti nájomcov, správanie sa na pohrebisku, výkon stavebných prác na pohrebisku a spôsob nakladania s odpadmi na pohrebisku upravuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Horný Pial zo dňa 16.2.2017, ktorý schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2017. Účinnosť nadobúda dňa 7.3.2017.

Dokument si môžete stiahnuť tu.