SlovenskýSlovenskýEnglish

Stavebný poriadok

Štátna stavebná správa

Štátnu stavebnú správu v rozsahu zákona č.50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - Stavebný zákon ako prenesený výkon štátnej správy v prvom stupni pre Obec Horný Pial

vykonáva Spoločný obecný úrad v Leviciach.

Spracováva návrhy územného konania a vydáva rozhodnutia o:
a) umiestnení stavby
b) využití územia
c) o chránenom území alebo ochrannom pásme
d) o stavebnej uzávere

Spracovávajú sa žiadosti o:
a) stavebné povolenia pre pozemné stavby
b) dodatočné stavebné povolenia
c) odstraňovanie stavieb
d) zmeny stavieb pred dokončením a dokončených stavieb
e) zmeny účelu užívania stavieb
f) povolenie informačných a reklamných zariadení
g) kolaudáciu stavieb

Zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu.

V rámci referátu je spracovávaná aj agenda špecializovanej stavebnej správy v rozsahu zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ako prenesený výkon štátnej správy.

AKO VYBAVIŤ: odkaz Vás presmeruje na internetovú stránku  Spoločného obecného úradu v Leviciach - referát štátnej stavebnej správy.

Ohlásenie drobnej stavby

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Drobné stavby sú:

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m a nie sú navzájom prevádzkove spojené s doterajšou stavbou ( napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky. stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne, stavby športových zariadení a pod.),

 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m ( napr. žumpa, pivnice),

 • stavby organizácii na lesnej pôde slúžiace na zabezpečenie lesnej výroby a poľovníctva, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5m ( napr. slady krmiva, náradia alebo hnojiva),

 • oplotenie,

 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,

 • nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo doplnené, keď nedôjde k zmene stavby.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Tlačivo: ohlásenie drobnej stavby

Prílohy:

 • doklady preukazujúce vlastnícke alebo iné práva k pozemku (list vlastníctva, nájomná zmluva)
 • súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 • snímka z katastrálnej mapy
 • jednoduchý situačný výkres, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby - predkladá sa v dvoch vyhotoveniach
 • jednoduchý technický opis stavby
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 • stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti pri stavbách, ktoré sú kultúrnou pamiatkou
 • pri uskutočňovaní stavby na poľnohospodárskej pôde stanovisko Obvodného pozemkového úradu v Leviciach
 • pri uskutočňovaní stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovaných osôb
 • pri použití susedných nehnuteľností, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.

Poplatok:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení, t.j.

 • právnická osoba   30 €
 • fyzická osoba   10 €

Správny poplatok je splatný pri podaní ohlásenia.

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Oslobodenie okrem osôb a prípadov podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov.

Lehota: v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov

Predpis: § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel, § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

Vybavuje: Obecný úrad v Hornom Piale

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Ohlásenie udržiavacích prác stavebnému úradu postačí pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne.

Stavebník je povinný vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu uskutočnenie udržiavacích prác pri ktorých je potrebné ohlásenie a začať uskutočňovať tieto udržiavacie práce len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Udržiavacími prácami pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie( bežné udržiavacie práce) sú najmä:

 • opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 • oprava a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok obkladov stien, podláh a dlažby, komínov okien, dverí a schodiskových zábradlí,
 • údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo životné prostredie najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
 • výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
 • maliarske a natieračské práce.

Tlačivoohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Prílohy:

 • doklady preukazujúce vlastnícke alebo iné práva k stavbe,
 • súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu, alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
 • jednoduchý nákres, náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
 • jednoduchý technický opis stavebných úprav
 • stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu, alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovom chránenom území.

Poplatok:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení, t.j.

 • právnická osoba   30 €
 • fyzická osoba  10 €

Správny poplatok je splatný pri podaní ohlásenia.

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Oslobodenie okrem osôb a prípadov podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov.

Lehota: v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov

Predpis: zákon č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov

Vybavuje: Obecný úrad v Hornom Piale