SlovenskýSlovenskýEnglish

Evidencia stavieb

Rozhodnutie o určení súpisného čísla stavbe

Stavebník je povinný písomne požiadať o určenie súpisného čísla bezodkladne, najneskôr do 30 dní po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Písomná žiadosť o určenie súpisného čísla (Príloha 1) musí obsahovať:

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou; názov, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,

b) predmet žiadosti,

c) kód druhu stavby a termín jej dokončenia,

d) prílohy, ktorými sú:

  • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku,
  • kolaudačné rozhodnutie, pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie,
  • zameranie adresného bodu a
  • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú.

Lehota vybavenia: do 30 dní

Rozhodnutie o zmene alebo zrušení súpisného čísla stavbe

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla môže podať vlastník budovy. Žiadosť obsahuje:

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,

b) predmet žiadosti,

c) odôvodnenie žiadosti,

d) príloh, ktorými sú:

  • doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom práve k budove,
  • zameranie adresného bodu, ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla,
  • dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti.