SlovenskýSlovenskýEnglish

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov
Obce Horný Pial

podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z.

o správnych poplatkoch v platnom znení

Čl. 1

Predmet poplatkov

Predmetom poplatkov sú úkony a konania Obce Horný Pial, ktoré sú uvedené v tomto sadzobníku.

Čl. 2

Aktuálny sadzobník pre Obec Horný Pial

Položka     

Názov úkonu a konania

sadzba poplatku

v EURO

Položka 1

Návrh na obnovu konania, alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva

1.      fyzická osoba

2.      právnická osoba , alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie

Poznámky:

Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

  16,50

165,50

Položka 2

a)  Vyhotovenie odpisu,/fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov  listín, registrov listín a zo spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu.                                                                                                                       

c/Osvedčenie odpisu (fotokópie) , výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

v slovenskom jazyku                                                                                                 

v cudzom jazyku   (českom jazyku)                                                                                     

d/ Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom  v SR                                                                              

Oslobodenie:

Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa  písmena  e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.

Poznámky:

1.      Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.“.


2,00


2,00

3,00

9,50 

Položka 3

1. Osvedčenie

a/  podpisu na listine, alebo na jej rovnopise, za každý podpis                                                     

b/  odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis            

2. Overenie

Správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a žiadosti  o odpis registra trestov      

Oslobodenie:

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

Splnomocnenie:

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až  o 100 % ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené  alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti

Poznámka:

Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

2,00

5,00

1,50
 

Položka 8

Vydanie potvrdenia  alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte /sídle/                                                                                      

Oslobodenie:

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

5,00 

Položka 9      

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov  alebo sa koná z podnetu účastníka konania,                                                                                                                         

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie,  ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

16,50

 

Položka 15   

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie

1. fyzické osoby                                                                                                             

2. právnické osoby                                                                                                           

Oslobodenie :

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne  poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá

9,50

165,50

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

a)      týždenný   

b)      mesačný     

c)      ročný

d)      trojročný                                                                                                                                                    

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl  študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia  o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky  na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky  a vlády Slovenskej republiky.


3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

Položka 44

Vydanie stanoviska

a) k zmene druhu pozemku

b) k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy

c) k zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu


1,50

3,00

7,00

17,00 

3,00

3,00

3,00

Položka 59

a)      Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia pre

1. fyzické osoby                                                                                           

2.  právnické osoby                                                                                                              

b)      Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnenie stavby           

Oslobodenie:

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom  (zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona SNR  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní – živnostenský zákon – v znení neskorších predpisov),  osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je  štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky

1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v  územnom rozhodnutí okrem prípojok.“.

40,00

100,00

20,00

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a)      na stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu                                   

             2. na stavbu bytového domu

b)      na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
     1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2

            2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2

c)  na  stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

          1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu                               

          2. bytových domov                                                                                                                           

d)  na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu                                                                 

         1. garáže s jedným alebo dvoma miestami

         2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
         3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
             odpadových vôd, jazierka

         4. na spevnené plochy a parkoviská

         5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné
             kuchyne, bazény, sklady                  

           
e)   na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
        1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
        2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
        3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
        odpadových vôd, jazierka
        4. na spevnené plochy a parkoviská
        5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady

f)  na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením                                                                                                     

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb    pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
    do 50 000 EUR vrátane
    nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane
    nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane
    nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane
    nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane
    nad 10 000 000 EUR

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné
    stavebné povolenie na stavby

i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do  20 m2

j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné 
úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

50,00

200,00

25,00

50,00

35,00

100,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

20,00

100,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

50,00

60,00

150,00

Položka 60a

a/ Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

    1. právnickú osobu

     2.fyzickú osobu    

b/ Žiadosť o zmenu doby trvania

    1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2

     2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

c/ Ohlásenie jednoduchej stavby pre

    1. právnickú osobu

     2.fyzickú osobu    

d/ ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informač. plocha je menšia ako 3 m2

e/ Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie       

    vybraných telekomunikačných  zariadení pre

    1. právnickú osobu

    2.fyzickú osobu                                                                                                                           

f/ Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny  a doplnenia telekomunikačného zariadenia                                                                                               

g/ Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia             

h/ Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe            

i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby    

Oslobodenie:

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

100,00

30,00

60,00

150,00

50,00

20,00

30,00

30,00

10,00

80,00

10,00

30,00

10,00

Položka 61

Žiadosť o dodatočné  povolenie stavby, ktorá bola postavená  po 1.októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore  so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby                        

trojnásobok sadzby určenej v položke 60.           

Položka 62

a) Žiadosť o povolenie

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným  konaním, o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60                                                                                                                               

2. na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené

    -  pre fyzickú osobu                                                                                 

     - pre právnickú osobu                                                                                          

3. terénnych úprav pre           

    - právnickú osobu                                                                                                  

    - fyzickú osobu

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti                                                                                                             

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia                                                                                   

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

30,00

20,00

50,00

100,00

20,00

100,00

20,00

Položka 62 a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na

a)      na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie 

1.    rodinný dom

2.                bytový dom

b)       na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy

    alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)      

        1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2                                                              

        2. ak zastavaná plocha presahuje  25 m2

c)      na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu
2. bytových domov

d)       na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo

stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
    odpadových vôd, jazierka
4. na spevnené plochy a parkoviská
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné
   kuchyne, bazény, sklady

e)      na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
    odpadových vôd, jazierka
4. na spevnené plochy a parkoviská

       5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady

f)   na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)

g)   na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb

      pri predpokladanom rozpočtovom náklade
     do 50 000 EUR vrátane
     nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane

     nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane
     nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane
     nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane
     nad 10 000 000 EUR

h/ na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

Oslobodenie

1.Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodený držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia  podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Poznámky

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok.

2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.

3.Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení  § 117, 120 a121 zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

35,00

120,00

25,00

50,00

25,00

50,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

20,00

60,00

120,00

250,00

400,00

530,00

660,00

50,00

Položka 80

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len „nadmerná preprava“ a „nadrozmerná preprava"),

a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer

1. nadrozmerná preprava

1.1. pri prekročení prípustnej šírky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je

do 300,0                                                                                                

od 300,1 do 350,0                                                                                        

od 350,1 do 400,0                                                                                                    

od 400,1 do 500,0                                                                                                                    

za každých ďalších aj začatých 10 cm                                                                                 

1.2 pri prekročení prípustnej výšky 24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je

do 400,0                                                                                              

od 400,1 do 450,0                                                                                                                    

od 450,1 do 500,0                                                                                                    

a za každých ďalších aj začatých 10 cm                                                                              

1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky24) vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla
alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je

do 12,00                                                                                                       

od12,01 do 22,00                                                                                                                              

nad 22,01                                                                                                                 

za každých ďalších aj začatých 5,0 m                                                                                     

2. nadmerná preprava

2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti,25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je

do 20,00                                                                                                       

od 20,01 do 30,00                                                                                                    

od 30,01 do 50,00                                                                             

a za každých ďalších aj začatých 10 t                                                                      

2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu25a) ( nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je

od 3,01 do 5,00                                                                                                        

od 5,01 do 10,00                                                                                                      

od 10,01 do 15,00

od 15,01 do 20,00                                                                                        

a za každých ďalších aj začatých 5 %                                                          

c) za nadmernú prepravu, ak celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy neprekročí 60 t, alebo nadrozmernú prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac šesť mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na päťnásobok

d) za nadmernú prepravu, ak celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy prekročí 60 t, alebo nadrozmernú prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na dva a pol násobok

e) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu
po vlastnej osi alebo na podvozku

1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača

1.1.  neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené prípustné hmotnosti na nápravu                                                            

1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu nápravu                                                                                   

2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov

2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1                                                                            

2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2                                                                         

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti so žatevnými a zberovými prácami.

Splnomocnenie

1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.

2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.

3. Správny orgán môže pri nadmerných alebo nadrozmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.

2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú prípustné miery.24)25)25a)

3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo v dĺžke.

4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov prepravnej cesty.

5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1], sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených v písmene a) bode 1 (1.1 až 1.3).

6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého vozidla v súprave, s výnimkou návesovej súpravy. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.

8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony.

10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1 a 2.2.

11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery24) aj prípustná hmotnosť,25)25a) poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.

12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa písmena a), c) alebo d) ešte sadzba podľa písmena b). Pri poplatku vyberanom podľa Splnomocnenia bodu 2 sa sadzba podľa písmena b) pripočíta len raz a to len vtedy, ak má cestný správny orgán preukázané, že k tranzitu došlo.

13. Poplatky podľa písmena e) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania vo vzdialenosti 30 km.

14. Poplatok podľa písmena d) sa použije, ak dopravca preukáže, že nie je technicky možné znížiť hmotnosť prepravy ani použiť iný spôsob prepravy a že zaťažiteľnosť mostov a nosnosť vozoviek overená štatistickým posúdením umožní realizáciu prepravy.

15. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala preprava podľa písmena c) alebo d) a meraním hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov sa zistí, že boli porušené podmienky povolenia na zvláštne užívanie, takáto preprava sa posudzuje ako preprava bez povolenia na zvláštne užívanie.

16. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala preprava podľa písmena e) bez povolenia na zvláštne užívanie, dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu podľa Splnomocnenia bodu 3 sa posudzuje suma z čiastkových sadzieb uvedených v písmene a).

20,00

30,00

40,00

75,00

20,00

20,00

40,00

115,00

20,00

20,00

115,00

190,00

55,00

115,00

190,00

300,00

75,00

95,00

150,00

270,00

380,00

190,00

115,00

230,00

570,00

1150,00

Položka 80a

Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80

1.      do 24 hodín od doručenia žiadosti                                                               

2.      do 48 hodín od doručenia žiadosti                                                                                       

 Poznámka: Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.

75,00

55,00

Položka 81

Udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri navrhovaní pozemných komunikácií   

50,00

Položka 82   

Povolenie na zvláštne užívanie (§8 ods.1 zákona č. 135/1991 Zb. o pozemných komunikáciách – cestný zákon – v znení neskorších predpisov)

c)      miestnych komunikácií                                                                            

Splnomocnenie: Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

80,00

Položka 83

e)Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest  III. triedy a   miestnych  komunikácií                  

f/ povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest  III. triedy a miestnych komunikácií                                                                                                                                                             

70,00

40,00

Položka 84     

a) Povolenie pripojenia miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu III. triedy                                                                                                                                                                       

b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu            

Splnomocnenie:

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

75,00

40,00

Položka 85

a/ povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie  

b/ povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie 

1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2

2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2

3. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

c) povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na  susedné  nehnuteľnosti

d) povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s

     miestnou komunikáciou

Splnomocnenie:

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

Poznámka 1. : k položke 84 tu platí obdobne.“.

115,00

30,00

60,00

150,00

30,00

75,00

Položka 140

a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:

      3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj

b) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému

c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri

   1. hazardných hrách uvedených v písmene a)

f) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo  zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie

1 500,00

100,00

200,00

100,00

Položka 142

a)Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho  roľníka do evidencie            

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriace roľníka                                                                                                                                   

6,50

1,50

Položka č. 143

a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu (Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)                                                                                                               

 b) Vydanie potvrdenia orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu                    

(Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

c ) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ                                  

Oslobodenie:

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Poznámka 

Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

9,50

3,00

1,50

Položka 144

c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu

(Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

e) Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného  práva                           

f) Žiadosť o prerušenie daňového konania                                                   

(Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov)

16,50

9,50

9,50

Položka 160   

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu  podľa osobitného zákona

(Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - výrub drevín)

1.fyzická osoba                     

2.právnická osoba, alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,  ktorej predmet činnosti súvisí s podanou  žiadosťou                                                                                                                               

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.

2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených  častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny. 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí  s odstraňovaním stromov podľa osobitných predpisov.

10,00

100,00

V Hornom Piale, dňa 30.12.2016
Ľudovít    H ú d i k
starosta obce 

Aktuálny sadzobník správnych poplatkov si môže stiahnuť tu: Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou Horný Pial