•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

 19.02.2019

NÁVRH  PROGRAMU

2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa  22.2.2019 o 17:30 hod. kancelárii starostu obce

 1. Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Určenie zapisovateľa voľba overovateľa zápisnice a voľba návrhovej komisie

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

 1. Schválenie návrhu programu 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Kontrola plnenia uznesení

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce   

 1. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018

predkladá: JUDr. Marek Keller, hl. kontrolór obce   

 1. Správa hlavného kontrolóra obce  z kontroly vybavovania sťažností za rok 2018

predkladá: JUDr. Marek Keller, hl. kontrolór obce   

 1. Správa inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku k 31.12.2018

predkladá: Ernest Maraček, predseda inventarizačnej komisie

 1. Návrh na zakúpenie malotraktora pre potreby obce
 2. Návrh na opravu resp. výmenu zámkovej dlažby pri kultúrnom dome a výmaľovka interiéru.
 3. Rôzne informácie starostu obce
 4. Interpelácie poslancov
 5. Diskusia
 6. Záver

                                               

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

informácia pre voličov a pre politické strany

[ čítaj viac ]

ZBER ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

dňa 8. marca 2019 sa uskutoční v obci zber vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok. Odpad v deň zberu vyložte pred bránky svojich domov.

[ čítaj viac ]

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

ORHaZZ v Leviciach odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v katastri okresu Levice dňom 4.3.2019 od 8:00 hod.

[ čítaj viac ]

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečia vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Leviciach V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE od 01.03.2019 od 08:00 hod. do odvolania.

[ čítaj viac ]

Oznámenie o čiastočnej uzávierke cesty Beša - Kalná nad Hronom

P O V O L E N I E na čiastočnú uzávierku cesty II/580 v km 26,376 - 38,328 od intravilánu obce Beša po križovatku s cestou I/76 Kalná nad Hronom od 1.3.2019 - 18.9.2019

[ čítaj viac ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9