•  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial

 10.08.2020

NÁVRH  PROGRAMU

10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 

13.8.2020 o 17:30 hod.  na Obecnom úrade

 1. Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

 1. Schválenie programu 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Kontrola plnenia uznesení

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Správa o hospodárení za 1. polrok 2020

predkladá:  Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2020

predkladá:  Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky obce

predkladá:  Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Správa hlavného kontrolóra obce  z vykonaných kontrol

predkladá: JUDr. Marek Keller, hl. kontrolór obce

 1. Rôzne informácie starostu obce
 2. Interpelácie poslancov
 3. Záver

                                                                                                                   Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                      starosta obce

Na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce Horný Pial

Vyvesené dňa:    10.8.2020  

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

v celom katastrálnom území okresu Levice dňom 3.9.2020.

[ čítaj viac ]

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

[ čítaj viac ]

Oznámenie o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk - Matej Peleš

zásielka uložená na pošte v Dolnom Piale od 20.8.2020 - 7.9.2020

[ čítaj viac ]

Oznámenie o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk - Silvia Vávrová

zásielka uložená na pošte v Dolnom Piale od 20.8.2020 - do 7.9.2020

[ čítaj viac ]

Oznámenie o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk na pošte - Juraj Baláž

miesto uloženia: pošta Dolný Pial od: 14.8.2020 do: 31.8.2020

[ čítaj viac ]