•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

14. rokovanie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial dňa 23.02.2021

 17.02.2021

NÁVRH  PROGRAMU

14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, ktoré sa bude konať dňa  23.02.2021 o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce

 1. Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Určenie zapisovateľa voľba overovateľa zápisnice a voľba návrhovej komisie

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

 1. Schválenie návrhu programu 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Kontrola plnenia uznesení

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce   

 1. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti v roku 2020

predkladá: JUDr. Marek Keller, hl. kontrolór obce   

 1. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrole vybavovania sťažností za rok 2020

predkladá: JUDr. Marek Keller, hl. kontrolór obce   

 1. Správa o plnení rozpočtu  hospodárenia obce k 31.12.2020

Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce, Adriana Szántó, sam. referentka

 1. Informácia o prijatí rozpočtového opatrenia starostu obce č. 5/2020

Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Správa inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku k 31.12.2020

predkladá: Ernest Maraček, predseda inventarizačnej komisie

 1. Rôzne informácie starostu obce
 2. Interpelácie poslancov
 3. Diskusia
 4. Záver

                                               

           

                                                                                                             Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                starosta obce

       Na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce Horný Pial

       Vyvesené dňa:    17.02.2021  

1 2 3 4 5 6 7 8
Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Aj použitý kuchynský olej má hodnotu

a preto ho nevylievajte do výlevky, dá sa ešte využiť. Ekologický zber a spracovanie, kde sa ráta každé množstvo oleja, ponúka občanom možnosť odovzdať použitý kuchynský olej na vybranom mieste v obci.

[ čítaj viac ]

Poplatky za odpad - plagát

otvoríte po kliknutí na nadpis

[ čítaj viac ]

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

v celom katastrálnom území okresu LEVICE od 17.06.2021 od 08:00 hod. do odvolania

[ čítaj viac ]

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ján Bukai (1977) a Mária Rafaelová (1982)

[ čítaj viac ]

15. rokovanie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial dňa 13.05.2021

[ čítaj viac ]