•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Horný Pial

 07.09.2021

OBEC  HORNÝ PIAL

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale, v súlade s § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale č.151/2021   zo dňa 10.08.2021

v y h l a s u j e

voľbu hlavného kontrolóra obce  Horný Pial

Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju činnosť v obci Horný Pial s týždenným pracovným úväzkom 0,16 %.  (6  hod./týždenne)

Požiadavky na kandidátov:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • znalosť právnych noriem samosprávy

Náležitosti písomnej prihlášky :

 • osobné údaje kandidáta - meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (v prílohe k prihláške na funkciu hlavného kontrolóra)
 • údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis.

Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do 26.10.2021 do 15:00 hod. na adresu:

Obecný úrad , 935 37 Horný Pial č. 52,

alebo osobne odovzdať na Obecnom úrade v Hornom Piale v zalepenej obálke označenej

 „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“

Voľba HK  sa uskutoční dňa 09.11.2021 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce v Hornom Piale č. 52

                                                                                                                                                  Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                                                     starosta obce 

Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR

[ čítaj viac ]

Inflačná pomoc Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

[ čítaj viac ]

Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial , dňa 27.6.2022 so začiatkom o 18:00 hod.

[ čítaj viac ]

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra

Vážení občania, Západoslovenská vodárenská spoločnosť Vás v súvislosti so zmenou ceny vodného a stočného žiada o spoluprácu. Odčítajte stav Vášho vodomeru a nahláste ho elektronicky na internetovej stránke www.odpocet.zsvs.sk. Urobte tak najneskôr do 1. júla 2022 a zapojte sa do súťaže o dovolenku v hodnote 2500 EUR a ďalších 99 vecných cien. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

[ čítaj viac ]

Zámer obce odpredať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

v súlade s § 9 a) ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer odpredať majetok obce. https://www.hornypial.sk/--2-421-zamer-obce-odpredat-pozemky-sposobom-hodnym-osobitneho-zretela-

[ čítaj viac ]