•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Horný Pial

 07.09.2021

OBEC  HORNÝ PIAL

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale, v súlade s § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale č.151/2021   zo dňa 10.08.2021

v y h l a s u j e

voľbu hlavného kontrolóra obce  Horný Pial

Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju činnosť v obci Horný Pial s týždenným pracovným úväzkom 0,16 %.  (6  hod./týždenne)

Požiadavky na kandidátov:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • znalosť právnych noriem samosprávy

Náležitosti písomnej prihlášky :

 • osobné údaje kandidáta - meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (v prílohe k prihláške na funkciu hlavného kontrolóra)
 • údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis.

Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do 26.10.2021 do 15:00 hod. na adresu:

Obecný úrad , 935 37 Horný Pial č. 52,

alebo osobne odovzdať na Obecnom úrade v Hornom Piale v zalepenej obálke označenej

 „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“

Voľba HK  sa uskutoční dňa 09.11.2021 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce v Hornom Piale č. 52

                                                                                                                                                  Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                                                     starosta obce 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

17.9.2021 so začiatkom o 18:00 hod.

[ čítaj viac ]

Hodová sobota 11.9.2021

Srdečne vás pozývame na kultúrne hudobné predstavenie, ktoré sa bude konať v sobotu 11. septembra 2021 na voľnej ploche pri kultúrnom dome v Hornom Piale so začiatkom o 15:00 hodine. Ako prvých si môžete vypočuť dychovú kapelu z Pečenic, o 17:00 hodine folklórny súbor Lipka z Tehly a večer od 19:00 hod. sa môžete zabaviť na diskotéke. V súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva sa akcie môžu zúčastniť všetci občania očkovaní aj neočkovaní, tzv. "základ", za dodržania protipandemických opatrení a to je po celý čas mať nasadené rúško, dodržať odstup a dezinfikovať si ruky. Tešia sa na vás organizátori.

[ čítaj viac ]

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Horný Pial

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale, v súlade s § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale č.151/2021 zo dňa 10.08.2021 v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra obce Horný Pial

[ čítaj viac ]

Mimoriadne núdzové opatrenia v súvislosti s africkým morom ošípaných

Jozef Bíreš - ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v Bratislave vydal rozhodnutie dňa 02. augusta 2021 Č. j.: 7885/2021 - 100 ...

[ čítaj viac ]

Aj použitý kuchynský olej má hodnotu

a preto ho nevylievajte do výlevky, dá sa ešte využiť. Ekologický zber a spracovanie, kde sa ráta každé množstvo oleja, ponúka občanom možnosť odovzdať použitý kuchynský olej na vybranom mieste v obci.

[ čítaj viac ]