•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial

 02.11.2021

NÁVRH  PROGRAMU

19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa  9.11.2021 o 18:00 hod.   

 1. Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

 1. Schválenie programu 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Kontrola plnenia uznesení

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Voľba hlavného kontrolóra obce, určenie dňa nástupu do práce a schválenie platu HK

      navrhuje: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole

predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

 1.   Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2021

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1.   Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 2/2021

predkladá:  Ľudovít Húdik, starosta obce

 1.   Zámer obce odpredať pozemok – prerokovanie žiadosti    

                      predkladá:  Ľudovít Húdik, starosta obce

 1.  Návrh na poskytnutie nákupných poukážok dôchodcom a nákup mikulášskych   balíčkov deťom 

predkladá:  Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb 2021 – 2030

predkladá:  Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia
 2. Interpelácie poslancov
 3. Záver

                                                                                                                  Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                      starosta obce

Na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce Horný Pial

Vyvesené dňa:    2.11.2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial , dňa 7.12.2021 o 17:00 hod.

[ čítaj viac ]

Rozsah hodnotenia "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027"

[ čítaj viac ]

Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial

ktoré sa bude konať dňa 9.11.2021 so začiatkom o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.

[ čítaj viac ]

Oznámenie o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk - Vojtech Kucsera

[ čítaj viac ]

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

sa bude konať dňa 22. októbra 2021 so začiatkom o 18:00 hod.

[ čítaj viac ]