•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial , dňa 7.12.2021 o 17:00 hod.

 02.12.2021

NÁVRH  PROGRAMU

20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 

7.12.2021 o 17:00 hod.  v kancelárii starostu  obce

 1. Otvorenie zasadnutia 
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh rozpočtu obce na roky 2022-2024  a Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce
 6. Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 3/2021
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022
 8. Predaj časti pozemku vo vlastníctve obce  žiadateľovi Anikó Adamiovej
 9. Návrh na vyplatenie ročných odmien poslancom obecného zastupiteľstva
 10. Plán rokovaní OZ v roku 2022
 11. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia
 12. Interpelácie poslancov
 13. Záver

                                                                                                                  Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                      starosta obce

Na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Horný Pial

Vyvesené dňa:    2.12.2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Zber triedeného odpadu - 14.januára 2022

Zbierať budeme plasty, tetrapaky a kovové obaly. Nezabudnite si určený deň včas ráno vyložiť vrecia pred svoje brány.

[ čítaj viac ]

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2022

[ čítaj viac ]

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial , dňa 7.12.2021 o 17:00 hod.

[ čítaj viac ]

Rozsah hodnotenia "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027"

[ čítaj viac ]

Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial

ktoré sa bude konať dňa 9.11.2021 so začiatkom o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.

[ čítaj viac ]