•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial , dňa 7.12.2021 o 17:00 hod.

 02.12.2021

NÁVRH  PROGRAMU

20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 

7.12.2021 o 17:00 hod.  v kancelárii starostu  obce

 1. Otvorenie zasadnutia 
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh rozpočtu obce na roky 2022-2024  a Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce
 6. Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 3/2021
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022
 8. Predaj časti pozemku vo vlastníctve obce  žiadateľovi Anikó Adamiovej
 9. Návrh na vyplatenie ročných odmien poslancom obecného zastupiteľstva
 10. Plán rokovaní OZ v roku 2022
 11. Rôzne informácie starostu obce a organizačné opatrenia
 12. Interpelácie poslancov
 13. Záver

                                                                                                                  Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                      starosta obce

Na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Horný Pial

Vyvesené dňa:    2.12.2021  

Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial , dňa 27.6.2022 so začiatkom o 18:00 hod.

[ čítaj viac ]

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra

Vážení občania, Západoslovenská vodárenská spoločnosť Vás v súvislosti so zmenou ceny vodného a stočného žiada o spoluprácu. Odčítajte stav Vášho vodomeru a nahláste ho elektronicky na internetovej stránke www.odpocet.zsvs.sk. Urobte tak najneskôr do 1. júla 2022 a zapojte sa do súťaže o dovolenku v hodnote 2500 EUR a ďalších 99 vecných cien. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

[ čítaj viac ]

Zámer obce odpredať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

v súlade s § 9 a) ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer odpredať majetok obce. https://www.hornypial.sk/--2-421-zamer-obce-odpredat-pozemky-sposobom-hodnym-osobitneho-zretela-

[ čítaj viac ]

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025 - oznámenie o rozsahu hodnotenia

[ čítaj viac ]

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

na rodinný dom s pozemkom - Oznámenie je v priloženom dokumente.

[ čítaj viac ]