•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Výzva všetkým držiteľom psov v obci

 17.01.2022

     V posledných týždňoch sa stal voľný pohyb psov po dedine problémom číslo jeden. Niet takmer dňa, aby sa niekto nesťažoval, že po obci voľne pobehuje pes, ktorý nie raz aj ohrozuje chodcov a v neposlednom rade aj po nociach brechotom a štekotom, ktorý vyvoláva u ostatných psov vo dvoroch uzatvorených ruší nočný kľud spoluobčanov. Ten istý pes pobehuje po obci bezprízorne aj niekoľko dní. Majiteľ psa buď vedome pustí psa na ulicu, alebo pes jednoducho opustí dvor cez dieru v plote. Problém je naozaj vážny a takmer neriešiteľný bez zodpovedného prístupu majiteľov. Niekedy stačí upozornenie a majiteľ prijme opatrenie, aby pes už nebehal bez dozoru po obci, ale niekedy sú majitelia „hluchý“ aj na dohovorenie.

     V takom prípade bude obec nútená využiť možnosti, ktoré mu dáva schválené VZN č.4/2015 o podmienkach držania psov na území obce Horný Pial,  podľa ktorého s prihliadnutím na okolnosti môže obec uložiť pokutu až do výšky 165,00 €.

     Nie je však účelom tohto VZN ukladať pokuty, ale stanoviť pravidlá držania psov tak, aby držanie psov neohrozovalo bezpečnosť občanov a nespôsobovalo aj susedské spory. Preto vyzývame všetkých držiteľov psov, aby vynaložili zvýšené úsilie na dodržiavanie pravidiel držania psov stanovených vo VZN.

     Všetko je len v ľuďoch (a nie v psoch) a ich prístupe k spoluobčanom a obci, ale aj k sebe, lebo slušnosť a dobro pochádza z nás.

Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022

Obec Horný Pial zverejňuje návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022 v súlade s § 18 f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení najmenej 15 dní pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom.

[ čítaj viac ]

Návrh Záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2021

Dňom vyvesenia návrhu záverečného účtu (t.j. 12.5.2022) začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

[ čítaj viac ]

Oznámenie o pristavení veľkokapacitného kontajnera na zber objemného odpadu

v dňoch od 1. apríla - do 4. apríla 2022 pri budove obecného úradu v Hornom Piale

[ čítaj viac ]

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Leviciach v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE od 15.03.2022 od 08:00 hod. do odvolania

[ čítaj viac ]

Zber triedeného odpadu - 11. marca 2022

Dňa 11. marca 2022 sa uskutoční zber triedeného odpadu v obci. Zbierať budeme plasty, tetrapaky a kovové obaly. Nezabudnite si v určený deň včas ráno vyložiť vrecia pred svoje brány. Ďakujeme, že sa aktívne zapájate do triedeného zberu.

[ čítaj viac ]