•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

O zálohovaní plastových fliaš a plechoviek

 31.01.2022

Slovensko sa zaviazalo zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % na 90 %, a to už v roku 2025. Vieme aj na základe skúseností krajín, kde zálohovanie už roky úspešne funguje, že toto zvýšenie je možné len cez zálohový systém, ktorý sa na Slovensku úspešne spustil 1. januára 2022. Podporte povedomie o zálohovaní plastových fliaš a plechoviek aj u svojich obyvateľov.
Systémom triedeného zberu je dnes možné vyzbierať len 60 percent plastových fliaš. Zálohovanie tak dáva šancu vyzbierať viac materiálu vyššej kvality na recykláciu a jeho opätovné využitie v nových nápojových obaloch, znížiť voľne pohodený odpad a šetriť tak prírodné zdroje.
Zálohujú sa všetky jednorazové plastové fľaše a plechovky od nápojov s objemom 0,1 l až 3 l vrátane. Na každej zálohovanej fľaši či plechovke je symbol Z v recyklačných šípkach a text “ZÁLOHOVANÉ” v blízkosti čiarového kódu. Zálohujú sa jednorazové plastové fľaše a plechovky od nápojov ako sú minerálne vody, sladené nápoje, ovocné šťavy, ľadové čaje, energetické nápoje, pivo, víno či miešané alkoholické nápoje.
Nezálohujú sa obaly od mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu nad 15 percent. Rovnako sa nezálohujú plastové obaly z potravín ako olej či ocot.
Aké sú prínosy zálohovania?
 • Uľahčuje spotrebiteľom vrátenie nápojových obalov určených na recykláciu, primárne tým že ich motivuje finančnou čiastkou - v podobe zálohu, vrátiť obal na odberné miesto a umožniť tak jeho efektívny zber.
 • Zníži množstvo voľne pohodeného odpadu  = zvýši estetickú hodnotu prostredia, v ktorom žijeme.
 • Zlepšuje recykláciu, znižuje dopady výroby, spotreby  a recyklácie nápojových obalov na životné prostredie.
 • Znižuje emisie CO2 o 30% v porovnaní so súčasným systémom.
 • Oproti primárnemu PET materiálu dokáže recyklácia znížiť využívanie energie o 54 % a emisie skleníkových plynov o 23 %.
 • Motivuje a zapája spotrebiteľa do boja s voľne pohodeným odpadom z nápojových obalov.
 • V krajinách po zavedení zálohovania kleslo množstvo voľne pohodeného odpadu zo zálohovaných obalov až o 95%.
 • Samosprávy po zavedení zálohovania šetria náklady na čistenie verejných priestranstiev a skládkovanie od  682 tisíc – 3,3 mil. EUR ročne.

Ako zálohovanie ovplyvní obyvateľov našej obce ?

 • Od 1. 1. 2022 v predajniach nájdeme nápoje v zálohovaných aj nezálohovaných obaloch.
 • Na obaloch nápojov si v blízkosti čiarového kódu- EAN kódu všímame symbol zálohovania Z v šípkach s textom "ZÁLOHOVANÉ".
 • Pri kúpe nápoja v zálohovanom obale zaplatíme záloh za obal 15 centov.
 • Zálohované obaly nestláčame, spolu s vrchnákom ich vrátime na odberné miesto.
 • Nezálohované obaly, ktoré nemajú symbol Z-Zálohované vyhadzujeme do žltej nádoby na triedený zber ako doteraz, do obchodu ich nenosíme.
 • Za každý vrátený zálohovaný obal s čitateľným EAN kódom dostaneme záloh 15centov naspäť vždy na odbernom mieste, kde obaly vrátime.
 • Vyzbierané zálohované obaly sa recyklujú a použijú na výrobu nových obalov na nápoje. Znova a znova.
 • Obdobie kedy v predajniach môžeme nájsť aj nezálohované obaly potrvá maximálne do 30. 6. 2022.

Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022

Obec Horný Pial zverejňuje návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022 v súlade s § 18 f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení najmenej 15 dní pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom.

[ čítaj viac ]

Návrh Záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2021

Dňom vyvesenia návrhu záverečného účtu (t.j. 12.5.2022) začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

[ čítaj viac ]

Oznámenie o pristavení veľkokapacitného kontajnera na zber objemného odpadu

v dňoch od 1. apríla - do 4. apríla 2022 pri budove obecného úradu v Hornom Piale

[ čítaj viac ]

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Leviciach v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE od 15.03.2022 od 08:00 hod. do odvolania

[ čítaj viac ]

Zber triedeného odpadu - 11. marca 2022

Dňa 11. marca 2022 sa uskutoční zber triedeného odpadu v obci. Zbierať budeme plasty, tetrapaky a kovové obaly. Nezabudnite si v určený deň včas ráno vyložiť vrecia pred svoje brány. Ďakujeme, že sa aktívne zapájate do triedeného zberu.

[ čítaj viac ]