•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Návrh Programu rozvoja obce na roky 2021 - 2027 s výhľadom do r. 2030

 25.02.2022

,,Plán hospodárskeho rozvoja obce a sociálneho rozvoja obce Horný Pial pre programové obdobie 2021 až 2027 s platnosťou do roku 2030“ je základným strategickým dokumentom, ktorý sa rozhodla obec vypracovať z dôvodu zabezpečenia koncepčného rozvoja obce, ako aj na zlepšenie a zefektívnenie rozhodovania miestnej samosprávy. Je tiež neoddeliteľnou súčasťou pre možnosť čerpania prostriedkov z Európskej únie, ako pre obecný úrad, tak aj pre všetky subjekty na území obce. Program je zameraný na podporu regionálneho rozvoja na miestnej úrovni s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu oblasť pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce, ktorý bude podľa potreby priebežne aktualizovaný a doplňovaný.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce schvaľuje Obecné zastupiteľstvo, ktoré bude zároveň aj realizovať vykonateľnosť, kontrolu, monitorovanie a hodnotenie tohto programu. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je programom všetkých jeho občanov a bude napomáhať k všestrannému rozvoju obce nezávisle na prípadných politických zmenách v samospráve.

Zodpovednou za vypracovanie, schvaľovanie, realizáciu a vyhodnocovanie programu je zodpovedná obec, čo určuje Zákon NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Zámerom implementácie PHR je realizácia jednotlivých akčných plánov obce, dosiahnutie strategického cieľa a tým naplnenie zadefinovanej vízie. Uskutočnenie aktivít uvedených v PHSR predpokladá určité finančné a administratívne zabezpečenie na úrovni obce.

Prostredníctvom PHR bude obec Horný Pial napĺňať svoje rozvo­jové plány, a tým zabez­pečo­vať svoj rozvoj v budúcnosti. Do­kument predstavuje súbor prioritných oblastí, opatrení a cieľov smerujúcich k ožive­niu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Dokument PHR sa skladá sa z nasledovných častí:

metodická časť PHR – opisuje význam a metodiku spracovania PHSR, bližšie charakterizuje význam a ciele dokumentu, opisuje metodiku a spôsob spra­covania do­kumentu, približuje základné pojmy danej problematiky, ako aj súlad so zá­kladnými strategickými dokumentmi na podporu regionálneho rozvoja  

analytická časť PHR - audit hospodárskych, sociálnych a kultúrno-spoločenských zdrojov

strategická časť PHR– stav a potenciál rozvoja obce predstavuje východisko pre identifikáciu a analýzu problémov. Výsledkom je SWOT analýza. SWOT analýza je nástroj strategického plánovania používaný na hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození. Podrobný popis silných stránok obce, jej nedostatkov, ako aj príležitostí a ohrození bol získaný realizáciou prieskumu priamo v obci Horný Pial

 programová a realizačná časť PHR – obsahuje jednotlivé priority a akčné plány, jedná sa o realizačnú časť s možnosťami inštitucionálneho a orga­nizačného zabezpečenia realizácie dokumentu PHR.

 finančná a personálna časť PHR – analýza zdrojov financovania a personálneho zabezpečenia realizácie programu

PHR bol vypracovaný dodávateľsky agentúrou Mgr. Pavola Kalmara z Kokavy nad Rimavicou. Nakoľko platnosť predošlého Programu rozvoja obce stratilo platnosť v roku 2020, aj keď s oneskorením ale je tento nový návrh predložený na pripomienkovanie a schválenie v súlade s § 4 a § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Návrh PHR obce bude prerokovaný obecným zastupiteľstvom dňa 1.3.2022.

Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022

Obec Horný Pial zverejňuje návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022 v súlade s § 18 f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení najmenej 15 dní pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom.

[ čítaj viac ]

Návrh Záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2021

Dňom vyvesenia návrhu záverečného účtu (t.j. 12.5.2022) začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

[ čítaj viac ]

Oznámenie o pristavení veľkokapacitného kontajnera na zber objemného odpadu

v dňoch od 1. apríla - do 4. apríla 2022 pri budove obecného úradu v Hornom Piale

[ čítaj viac ]

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Leviciach v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE od 15.03.2022 od 08:00 hod. do odvolania

[ čítaj viac ]

Zber triedeného odpadu - 11. marca 2022

Dňa 11. marca 2022 sa uskutoční zber triedeného odpadu v obci. Zbierať budeme plasty, tetrapaky a kovové obaly. Nezabudnite si v určený deň včas ráno vyložiť vrecia pred svoje brány. Ďakujeme, že sa aktívne zapájate do triedeného zberu.

[ čítaj viac ]