•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Návrh Programu rozvoja obce na roky 2021 - 2027 s výhľadom do r. 2030

 25.02.2022

,,Plán hospodárskeho rozvoja obce a sociálneho rozvoja obce Horný Pial pre programové obdobie 2021 až 2027 s platnosťou do roku 2030“ je základným strategickým dokumentom, ktorý sa rozhodla obec vypracovať z dôvodu zabezpečenia koncepčného rozvoja obce, ako aj na zlepšenie a zefektívnenie rozhodovania miestnej samosprávy. Je tiež neoddeliteľnou súčasťou pre možnosť čerpania prostriedkov z Európskej únie, ako pre obecný úrad, tak aj pre všetky subjekty na území obce. Program je zameraný na podporu regionálneho rozvoja na miestnej úrovni s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu oblasť pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce, ktorý bude podľa potreby priebežne aktualizovaný a doplňovaný.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce schvaľuje Obecné zastupiteľstvo, ktoré bude zároveň aj realizovať vykonateľnosť, kontrolu, monitorovanie a hodnotenie tohto programu. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je programom všetkých jeho občanov a bude napomáhať k všestrannému rozvoju obce nezávisle na prípadných politických zmenách v samospráve.

Zodpovednou za vypracovanie, schvaľovanie, realizáciu a vyhodnocovanie programu je zodpovedná obec, čo určuje Zákon NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Zámerom implementácie PHR je realizácia jednotlivých akčných plánov obce, dosiahnutie strategického cieľa a tým naplnenie zadefinovanej vízie. Uskutočnenie aktivít uvedených v PHSR predpokladá určité finančné a administratívne zabezpečenie na úrovni obce.

Prostredníctvom PHR bude obec Horný Pial napĺňať svoje rozvo­jové plány, a tým zabez­pečo­vať svoj rozvoj v budúcnosti. Do­kument predstavuje súbor prioritných oblastí, opatrení a cieľov smerujúcich k ožive­niu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Dokument PHR sa skladá sa z nasledovných častí:

metodická časť PHR – opisuje význam a metodiku spracovania PHSR, bližšie charakterizuje význam a ciele dokumentu, opisuje metodiku a spôsob spra­covania do­kumentu, približuje základné pojmy danej problematiky, ako aj súlad so zá­kladnými strategickými dokumentmi na podporu regionálneho rozvoja  

analytická časť PHR - audit hospodárskych, sociálnych a kultúrno-spoločenských zdrojov

strategická časť PHR– stav a potenciál rozvoja obce predstavuje východisko pre identifikáciu a analýzu problémov. Výsledkom je SWOT analýza. SWOT analýza je nástroj strategického plánovania používaný na hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození. Podrobný popis silných stránok obce, jej nedostatkov, ako aj príležitostí a ohrození bol získaný realizáciou prieskumu priamo v obci Horný Pial

 programová a realizačná časť PHR – obsahuje jednotlivé priority a akčné plány, jedná sa o realizačnú časť s možnosťami inštitucionálneho a orga­nizačného zabezpečenia realizácie dokumentu PHR.

 finančná a personálna časť PHR – analýza zdrojov financovania a personálneho zabezpečenia realizácie programu

PHR bol vypracovaný dodávateľsky agentúrou Mgr. Pavola Kalmara z Kokavy nad Rimavicou. Nakoľko platnosť predošlého Programu rozvoja obce stratilo platnosť v roku 2020, aj keď s oneskorením ale je tento nový návrh predložený na pripomienkovanie a schválenie v súlade s § 4 a § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Návrh PHR obce bude prerokovaný obecným zastupiteľstvom dňa 1.3.2022.


1 2
Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Návrh rozpočtu hospodárenia Obce Horný Pial na obdobie rokov 2023 - 2025

Návrh viacročného rozpočtu obce bol zverejnený na CUET, na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 27.11.2022. Dňom vyvesenia začína plynúť 10 dňová lehota na pripomienkovacie konanie k návrhu rozpočtu v súlade s § 9 ods. 2 v nadväznosti na § 6 ods. 4 až 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, t.j. do 7.12.2022.

[ čítaj viac ]

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

Starosta obce Horný Pial zvolávam týmto ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, ktoré sa uskutoční dňa: 22. novembra 2022 so začiatkom o 17:30 hod. V rokovacej miestnosti Obecného úradu v Hornom Piale....

[ čítaj viac ]

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Pial na 1. polrok 2023

Podľa § 18f, ods. 1, písm. b) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladá hlavný kontrolór obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

[ čítaj viac ]

REFERENDUM 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

[ čítaj viac ]

Výsledky volieb do Nitrianskeho samosprávneho kraja 2022

volebná komisia Nitrianskeho samosprávneho kraja Vám v súlade s ustanovením § 158 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje výsledky volieb poslancov zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja a výsledky volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

[ čítaj viac ]

1 2 3 4