•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Návrh Programu rozvoja obce na roky 2021 - 2027 s výhľadom do r. 2030

 25.02.2022

,,Plán hospodárskeho rozvoja obce a sociálneho rozvoja obce Horný Pial pre programové obdobie 2021 až 2027 s platnosťou do roku 2030“ je základným strategickým dokumentom, ktorý sa rozhodla obec vypracovať z dôvodu zabezpečenia koncepčného rozvoja obce, ako aj na zlepšenie a zefektívnenie rozhodovania miestnej samosprávy. Je tiež neoddeliteľnou súčasťou pre možnosť čerpania prostriedkov z Európskej únie, ako pre obecný úrad, tak aj pre všetky subjekty na území obce. Program je zameraný na podporu regionálneho rozvoja na miestnej úrovni s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu oblasť pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce, ktorý bude podľa potreby priebežne aktualizovaný a doplňovaný.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce schvaľuje Obecné zastupiteľstvo, ktoré bude zároveň aj realizovať vykonateľnosť, kontrolu, monitorovanie a hodnotenie tohto programu. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je programom všetkých jeho občanov a bude napomáhať k všestrannému rozvoju obce nezávisle na prípadných politických zmenách v samospráve.

Zodpovednou za vypracovanie, schvaľovanie, realizáciu a vyhodnocovanie programu je zodpovedná obec, čo určuje Zákon NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Zámerom implementácie PHR je realizácia jednotlivých akčných plánov obce, dosiahnutie strategického cieľa a tým naplnenie zadefinovanej vízie. Uskutočnenie aktivít uvedených v PHSR predpokladá určité finančné a administratívne zabezpečenie na úrovni obce.

Prostredníctvom PHR bude obec Horný Pial napĺňať svoje rozvo­jové plány, a tým zabez­pečo­vať svoj rozvoj v budúcnosti. Do­kument predstavuje súbor prioritných oblastí, opatrení a cieľov smerujúcich k ožive­niu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Dokument PHR sa skladá sa z nasledovných častí:

metodická časť PHR – opisuje význam a metodiku spracovania PHSR, bližšie charakterizuje význam a ciele dokumentu, opisuje metodiku a spôsob spra­covania do­kumentu, približuje základné pojmy danej problematiky, ako aj súlad so zá­kladnými strategickými dokumentmi na podporu regionálneho rozvoja  

analytická časť PHR - audit hospodárskych, sociálnych a kultúrno-spoločenských zdrojov

strategická časť PHR– stav a potenciál rozvoja obce predstavuje východisko pre identifikáciu a analýzu problémov. Výsledkom je SWOT analýza. SWOT analýza je nástroj strategického plánovania používaný na hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození. Podrobný popis silných stránok obce, jej nedostatkov, ako aj príležitostí a ohrození bol získaný realizáciou prieskumu priamo v obci Horný Pial

 programová a realizačná časť PHR – obsahuje jednotlivé priority a akčné plány, jedná sa o realizačnú časť s možnosťami inštitucionálneho a orga­nizačného zabezpečenia realizácie dokumentu PHR.

 finančná a personálna časť PHR – analýza zdrojov financovania a personálneho zabezpečenia realizácie programu

PHR bol vypracovaný dodávateľsky agentúrou Mgr. Pavola Kalmara z Kokavy nad Rimavicou. Nakoľko platnosť predošlého Programu rozvoja obce stratilo platnosť v roku 2020, aj keď s oneskorením ale je tento nový návrh predložený na pripomienkovanie a schválenie v súlade s § 4 a § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Návrh PHR obce bude prerokovaný obecným zastupiteľstvom dňa 1.3.2022.

1 2 3 4
Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horný Pial č. 3/2023 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č. 4/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Horný Pial

Na prijatí tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial sa Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale uznieslo uznesením č. 40/2023 dňa 23.5.2023. Účinnosť nadobúda dňom 15. dňom zverejnenia , t.j. 10.6.2023.

[ čítaj viac ]

POZVÁNKA na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

ktoré sa bude konať dňa 23.5.2023 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce. Návrh programu:

[ čítaj viac ]

Očkovanie psov prosti besnote

MVDr. Dominika Biricová oznamuje občanom, držiteľom psov, že dňa 13.5.2023 v čase od 10:30 do 11:00 hod. bude pred budovou obecného úradu v Hornom Piale očkovať psov proti besnote. Nezabudnite si doniesť preukaz psa.

[ čítaj viac ]

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“

Dokument sa zverejňuje v súlade s § 14 ods. 5 zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie . Tvorí prílohu oznamu.

[ čítaj viac ]

Návrh Záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2022

Dňom vyvesenia návrhu záverečného účtu (t.j. 26.04.2023) začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

[ čítaj viac ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9