•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Pozvánka na 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial a návrh programu rokovania

 26.05.2022

NÁVRH  PROGRAMU

22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa  31.5.2022 o 17:00 hod.  v kancelárii starostu obce

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obci č.1/2022 a návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2022
 6. Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2022
 7. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
 8. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022
 10. Prerokovanie žiadostí  o odpredaj pozemkov a otvorenie prístupovej cesty
 11. Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia
 12. Interpelácie poslancov
 13. Záver

                                                                                                                                     Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                                          starosta obce

Na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce Horný Pial

Vyvesené dňa:    26.5.2022  

Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial , dňa 27.6.2022 so začiatkom o 18:00 hod.

[ čítaj viac ]

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra

Vážení občania, Západoslovenská vodárenská spoločnosť Vás v súvislosti so zmenou ceny vodného a stočného žiada o spoluprácu. Odčítajte stav Vášho vodomeru a nahláste ho elektronicky na internetovej stránke www.odpocet.zsvs.sk. Urobte tak najneskôr do 1. júla 2022 a zapojte sa do súťaže o dovolenku v hodnote 2500 EUR a ďalších 99 vecných cien. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

[ čítaj viac ]

Zámer obce odpredať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

v súlade s § 9 a) ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer odpredať majetok obce. https://www.hornypial.sk/--2-421-zamer-obce-odpredat-pozemky-sposobom-hodnym-osobitneho-zretela-

[ čítaj viac ]

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025 - oznámenie o rozsahu hodnotenia

[ čítaj viac ]

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

na rodinný dom s pozemkom - Oznámenie je v priloženom dokumente.

[ čítaj viac ]