•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Pozvánka na 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial a návrh programu rokovania

 26.05.2022

NÁVRH  PROGRAMU

22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa  31.5.2022 o 17:00 hod.  v kancelárii starostu obce

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obci č.1/2022 a návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2022
 6. Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2022
 7. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
 8. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022
 10. Prerokovanie žiadostí  o odpredaj pozemkov a otvorenie prístupovej cesty
 11. Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia
 12. Interpelácie poslancov
 13. Záver

                                                                                                                                     Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                                          starosta obce

Na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce Horný Pial

Vyvesené dňa:    26.5.2022  

Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Pozvánka na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial, ktoré sa bude konať dňa 19.9.2022

v kancelárii starostu obce so začiatkom o 18:00 hod. Návrh programu rokovania je prílohou pozvánky.

[ čítaj viac ]

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR

[ čítaj viac ]

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov - verejná vyhláška

Vlastníci poľovných pozemkov Poľovného revíru Trojchotár Veľký Ďur Vás touto cestou pozývajú na Zhromaždenie vlastníkov poľov.pozemkov dňa 22.9.2022 o 12:00 hod. na Notárskom úrade JUDr. Petra Šulaia v Nových Zámkoch, ul. M.R.Štefánika 14...

[ čítaj viac ]

Inflačná pomoc Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

[ čítaj viac ]

Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial , dňa 27.6.2022 so začiatkom o 18:00 hod.

[ čítaj viac ]