•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

INFOKAMPAŇ PRED SPOJENÝMI REGIONÁLNYMI VOĽBAMI

 13.10.2022

???? VOLIŤ JE MOŽNÉ LEN V OBCI TRVALÉHO POBYTU
Špecifikom spojených volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov je, že volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu. Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
❗️ Nie je teda možné požiadať o hlasovací preukaz, ktorý by umožňoval hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti mimo trvalého pobytu, ako to poznáme z iných druhov volieb.
KTO MÔŽE VOLIŤ
➡ Na rozdiel od parlamentných či prezidentských volieb môžu v spojených regionálnych voľbách hlasovať okrem občanov Slovenskej republiky aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku.
➡ Podmienkou účasti je dovŕšenie veku 18 rokov najneskôr v deň konania volieb, teda v sobotu 29. októbra.
HLASOVANIE MIMO VOLEBNEJ MIESTNOSTI
➡ Doma bude možné hlasovať do prenosnej alebo do špeciálnej volebnej schránky.
➡ Prenosná volebná schránka je určená pre voličov, korí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov.
➡ O hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky budú môcť požiadať voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia Covid-19.
➡ Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia v iných prípadoch ako COVID-19.
???? Voliť sa bude vo všetkých obciach v 6 010 okrskoch.
???? Krajské voľby sa vykonajú v 2 926 obciach Slovenskej republiky.
???? Komunálne voľby sa vykonajú v 2 921 obciach, neuskutočnia sa v piatich obciach z dôvodu nepodania kandidátnych listín ani pre voľby do obecného zastupiteľstva, ani pre voľby starostu obce.
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov bude známy až zo zápisnice o výsledku volieb. Pre ilustráciu uvádzame, že v ostatných komunálnych voľbách v roku 2018 bolo zapísaných v zoznamoch voličov 4 494 400 voličov.
_____________
ℹ️ Všetko o voľbách: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22
NEZABUDNITE SI SO SEBOU ZOBRAŤ DO VOLEBNEJ MIESTNOSTI OBČIANSKY PREUKAZ ????
Na účasť v spojených krajských a komunálnych voľbách je potrebný občiansky preukaz, ktorým volič preukáže svoju totožnosť. Cudzinci sa preukážu dokladom o pobyte cudzinca.
❗️ Upozorňujeme, že cestovný pas alebo vodičský preukaz nie je možné použiť na zdokladovanie totožnosti. Na hlasovanie nepostačuje ani skutočnosť, že voliča bez dokladov pozná niektorý z členov okrskovej volebnej komisie.
⏳ Voľby do orgánov obcí a samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.
ℹ V prípade, že si volič v čase konania volieb do orgánov územnej samosprávy vybavuje nový občiansky preukaz z dôvodu uplynutia doby jeho platnosti či nesprávnych alebo neplatných údajov tvoriacich jeho obsah, vo volebnej miestnosti sa môže preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru.
???? Nepreukázanie totožnosti bráni voličovi vo výkone práva hlasovať v danom momente, neznamená však, že volič svoje právo stráca. Totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca možno preukázať až do skončenia hlasovania, teda do 20:00 h. Tieto pravidlá platia aj pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti.
???? Pripomíname, že volič môže v spojených voľbách voliť len v obci svojho trvalého pobytu. Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Preukázanie totožnosti po vstupe do volebnej miestnosti je tak nielen súčasťou overenia totožnosti, ale aj súčasťou zistenia, či je volič oprávnený hlasovať vo volebnej miestnosti, do ktorej sa dostavil.
???? Zoznam voličov pre jednotlivé volebné okrsky vyhotovuje obec zo stáleho zoznamu voličov. Volič si môže v úradných hodinách obce overiť, či je zapísaný v stálom zozname, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv.
ℹ Viac o voľbách na webe MV SR:
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy...


1 2
Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Návrh rozpočtu hospodárenia Obce Horný Pial na obdobie rokov 2023 - 2025

Návrh viacročného rozpočtu obce bol zverejnený na CUET, na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 27.11.2022. Dňom vyvesenia začína plynúť 10 dňová lehota na pripomienkovacie konanie k návrhu rozpočtu v súlade s § 9 ods. 2 v nadväznosti na § 6 ods. 4 až 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, t.j. do 7.12.2022.

[ čítaj viac ]

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

Starosta obce Horný Pial zvolávam týmto ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, ktoré sa uskutoční dňa: 22. novembra 2022 so začiatkom o 17:30 hod. V rokovacej miestnosti Obecného úradu v Hornom Piale....

[ čítaj viac ]

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Pial na 1. polrok 2023

Podľa § 18f, ods. 1, písm. b) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladá hlavný kontrolór obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

[ čítaj viac ]

REFERENDUM 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

[ čítaj viac ]

Výsledky volieb do Nitrianskeho samosprávneho kraja 2022

volebná komisia Nitrianskeho samosprávneho kraja Vám v súlade s ustanovením § 158 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje výsledky volieb poslancov zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja a výsledky volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

[ čítaj viac ]

1 2 3 4