•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

POZVÁNKA na 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 06.12.2022

 NÁVRH  PROGRAMU

1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa  13.12.2022 o 17:30 hod. kancelárii starostu obce

 1. Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a voľba návrhovej komisie

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

 1. Schválenie návrhu programu 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Kontrola plnenia uznesení

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce   

 1. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách

predkladá: JUDr. Marek Keller, hl. kontrolór obce   

 1. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Pial na 1. polrok 2023

predkladá: JUDr. Marek Keller, hl. kontrolór obce   

 1. Správa o plnení rozpočtu  hospodárenia obce k 30.11.2022

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce, Adriana Szántó, sam. referentka

 1. Návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2022

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce, Adriana Szántó, sam. referentka

 1. Návrh Rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce a JUDr. Marek Keller, hl. kontrolór obce

 1. Návrh VZN obce Horný Pial č. 1/2023 o dani z nehnuteľností a dani za psa

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Návrh VZN obce Horný Pial č. 2/2023 o poplatku za KO a DSO

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Voľba členov komisie na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predkladá:  Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Voľba členov komisie pre mládež, kultúru a šport

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Rôzne informácie starostu obce
 2. Interpelácie poslancov
 3. Diskusia
 4. Záver

                                               

           

                                                                                                           Ľudovít   H ú d i k, v.r.

                                                                                                                starosta obce

       Na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce Horný Pial

       Vyvesené dňa:    6.12.2022  

  1 2 3 4
  Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
  Streda: 08:00 - 12:00
  Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Piatok: 08:00 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Elektronické služby obce

  Návštevnosť

  Novinky

  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horný Pial č. 3/2023 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č. 4/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Horný Pial

  Na prijatí tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial sa Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale uznieslo uznesením č. 40/2023 dňa 23.5.2023. Účinnosť nadobúda dňom 15. dňom zverejnenia , t.j. 10.6.2023.

  [ čítaj viac ]

  POZVÁNKA na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

  ktoré sa bude konať dňa 23.5.2023 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce. Návrh programu:

  [ čítaj viac ]

  Očkovanie psov prosti besnote

  MVDr. Dominika Biricová oznamuje občanom, držiteľom psov, že dňa 13.5.2023 v čase od 10:30 do 11:00 hod. bude pred budovou obecného úradu v Hornom Piale očkovať psov proti besnote. Nezabudnite si doniesť preukaz psa.

  [ čítaj viac ]

  ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“

  Dokument sa zverejňuje v súlade s § 14 ods. 5 zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie . Tvorí prílohu oznamu.

  [ čítaj viac ]

  Návrh Záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2022

  Dňom vyvesenia návrhu záverečného účtu (t.j. 26.04.2023) začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

  [ čítaj viac ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9