SlovenskýSlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Detail uradneho dokumenta
Názov Návrh Záverečného účtu obce za rok 2023
Popis Návrh Záverečného účtu obce Horný Pial za rok 2023
Doplňujúce informácie

Dňom vyvesenia návrhu záverečného účtu (t.j. 10.5.2024) začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Dátum zverejnenia 13.05.2024
Prílohy navrh_zaverecneho_uctu_obce_horny_pial_za_rok_2023.pdf
Generované portálom Uradne.sk