SlovenskýSlovenskýEnglish

Informácia o úrovni triedenia odpadov v obci v roku 2023

 13.02.2024

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Horný Pial za kalendárny  rok 2023 je  10,855 %. Táto miera triedenia odpadov je veľmi nízka, čo má veľký vplyv na stanovenie ceny za zber a vývoz odpado u dodávateľa a taktiež na určenie miestneho poplatku za komunálne odpady pre občanov.

Aj touto cestou Vás, vážení občania žiadame, aby ste venovali zvýšenú pozornosť triedeniu odpadov, čím každý jeden z vás vie prispieť k zníženiu nákladov na zber a likvidáciu komunálneho odpadu a tým ovplyvniť aj výšku určeného miestneho poplatku za KO. 

 


Zoznam aktualít: