SlovenskýSlovenskýEnglish

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial č. 3/2023 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č. 4/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Horný Pial

 05.05.2023

NÁVRH 

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial

č. 3/2023

o zrušení

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č. 4/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Horný Pial

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial na základe ustanovenia § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1

            Všeobecne záväzné nariadenie obce Horný Pial  č. 4/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Horný Pial  sa zrušuje.

§ 2

Záverečné ustanovenia

  

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  bol  vyvesený na úradnej tabuli a internetovej adrese obce Horný Pial dňa  5.5.2023, zvesený bol dňa 23.5.2023.
  2. Na prijatí tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial sa Obecné   zastupiteľstvo   v Hornom Piale   uznieslo   uznesením  č. ..../2023   dňa  23.5.2023. 
  3. Vyhlásené bolo vyvesením na úradnej tabuli a internetovej adrese obce Horný Pial   dňa  24.5.2023. Účinnosť nadobúda dňom 15. dňom zverejnenia , t.j. 8.6.2023.

V Hornom Piale, dňa 23.05.2023

            

                                                                                                       Ľudovít   H ú d i k  

                                                                                                          starosta obce      


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 >