SlovenskýSlovenskýEnglish

Nezabudnite podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa

 16.01.2023

do 31.1.2023. Viac informácií sa dočítate po otvorení článku.

Obec Horný Pial upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, aby nezabudli podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak došlo k zmene, ktorá má vplyv na výpočet dane.

Do 31.01.2023 priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré podávajú vlastníci nehnuteľností,

 • ktorí na území obce Horný Pial v roku 2022 kúpili, predali, darovali alebo ktorí dostali do daru nehnuteľnosť (v tomto prípade je rozhodujúci dátum zavkladovania nehnuteľnosti katastrom- ak je povolený vklad do 01.01.2023 – priznanie sa podáva na rok 2023, ak bol vklad povolený po 01.01.2023 priznanie sa podáva na rok 2024, t.j. do 31.01.2024)

 • ktorým v roku 2022 zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti (daňovník označí priznanie ako čiastočné priznanie na zánik daňovej povinnosti),

 • ktorým v roku 2022 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu alebo ktorým bolo vydané kolaudačné rozhodnutie (na stavbu, prístavbu, nadstavbu),

 • ktorým v roku 2022 bolo vydané rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením alebo rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby, bytu, nebytového priestoru alebo rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby,

 • ktorí v roku 2022 začali užívať drobnú stavbu alebo stavbu tvoriacu príslušenstvo k hlavnej stavbe,

 • ktorí začali v roku 2022 užívať nehnuteľnosť na území obce bez kolaudačného rozhodnutia,

 • ktorým sa v roku 2022 zmenila výmera parcely alebo druh pozemku alebo sa zmenil podiel na liste vlastníctva alebo došlo k preparcelovaniu, sceleniu alebo prečíslovaniu parcely pozemkov v katastri nehnuteľností na území obce,

 • ktorí si v zdaňovacom období 2022 vysporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam na území obce,

 • ktorí si chcú uplatniť zníženie daňovej povinnosti podľa platného všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku.

Do 31.01.2023 priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré podávajú nájomcovia nehnuteľnosti,

 • ktorí v roku 2021 uzatvorili nájomnú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom,

 • ktorí majú uzatvorenú zmluvu o nájme k pozemku, ak nájom trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri.

Do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania alebo dražby  priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré podáva dedič alebo vydražiteľ nehnuteľnosti:

 • ktorý nadobudol nehnuteľnosť dražbou v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo

 • ktorý zdedil nehnuteľnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

UPOZORNENIE: Ak daňový subjekt nadobudol nehnuteľnosť alebo predal, daroval nehnuteľnosť pred zdaňovacím obdobím 2022 alebo pred rokom 2022 nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na výšku dane z nehnuteľností a daňový subjekt nepodal daňové priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností nasledujúci rok po nadobudnutí, po darovaní alebo predaji nehnuteľnosti alebo po zmene, ktorá má vplyv na vyrubenie dane  je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností bezodkladne príslušnému správcovi dane aj bez vyzvania správcu dane. Nepodaním daňového priznania sa daňový subjekt dopúšťa správneho deliktu, za ktorý správca dane uloží pokutu podľa daňového poriadku. Výška pokuta sa odvíja od závažnosti a trvania protiprávneho stavu.

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Daňovník v priznaní k dani z nehnuteľností nepočíta výšku dane z nehnuteľností; výška dane bude určená v rozhodnutí správcu dane, kde bude určená aj splatnosť dane.

V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov.
V prípade podielového spoluvlastníctva podávajú vlastníci daňové priznanie každý sám do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu, alebo na základe dohody všetkých spoluvlastníkov priznanie podáva jeden z nich (zástupca).

V priznaní si uplatňuje daňovník zníženie alebo oslobodenie od dane v lehote na podanie priznania; inak nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane zaniká na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. Daňovníci starší ako 65 rokov si nemusia uplatniť nárok na zníženie daňovej povinnosti  za byt alebo stavbe na bývanie, správca dane toto zníženie zohľadní v zmysle zákona priamo v rozhodnutí.

Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane podľa príslušného tlačiva a priznanie podpísať. Ak príslušné priznanie podáva zástupca, ktorého určili spoluvlastníci dohodou, zníženie dane uplatní zástupca určený dohodou v daňovom priznaní za vlastníka nehnuteľnosti, ktorý spĺňa podmienku na zníženie daňovej povinnosti podľa platného všeobecne záväzného nariadenia.

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive MF SR (Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje) príslušnej obci alebo mestu, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Údaje pre vyplnenie priznania získa daňovník z dokladov, ktoré odporúčame v kópii priložiť k daňovému priznaniu ide najmä o:

 •  rozhodnutie z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľností – pri kúpe, darovaní alebo predaji nehnuteľností,

 •  osvedčenie o dedičstve s vyznačenou právoplatnosťou (pečiatka s dátumom) – ak ste nadobudli nehnuteľnosť dedením,

 •  rozhodnutie súdu o schválení príklepu dražby – ak ste nadobudli nehnuteľnosť v dražbe,

 •  právoplatné stavebné povolenie na stavbu alebo bytový dom – v ktorom sú uvedené parcelné čísla pozemkov, ktoré tvoria stavebné pozemky,

 •  právoplatné stavebné povolenie – ak bola stavba skolaudovaná,

 •  oznámenie o ukončení drobnej stavby – ak ste postavili stavbu, kde nebolo potrebné vydávať stavebné povolenie,

 •  právoplatné rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby – ak ste menili účel užívania stavby napr. z bývania na kancelárske priestory alebo naopak,

 •  rozhodnutie z katastra o výmaze stavby z listu vlastníctva –  ak ste stavbu odstránili na základe povolenia

 •  právoplatné rozhodnutie súdu – ak o vlastníckom práve k nehnuteľnosti rozhodoval súd atď.

Dátum, ktorý rozhoduje o dátume podania priznania k dani z nehnuteľností

 • ak nadobudnete nehnuteľnosť, predáte nehnuteľnosť (kúpou, darovaním) alebo nastane zmena majetkových pomerov manželov, nastane zmena pozemkov – rozhodujúci je dátum povolenia vkladu uvedený v rozhodnutí katastra nehnuteľností,

 • ak nadobudnete nehnuteľnosť dedením – rozhodujúci je dátum právoplatného osvedčenia o dedičstve,

 • ak nadobudnete nehnuteľnosť v dražbe – rozhodujúci je dátum nadobudnutia právoplatnosti dražby alebo deň príklepu schválený súdom,

 • ak bolo vydané stavebné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením, kolaudačné rozhodnutie – rozhodujúci je dátum právoplatnosti tohto rozhodnutia,

 • ak bola ukončená výstavba drobnej stavby – rozhodujúci je dátum ohlásenia ukončenia výstavby drobnej stavby,

 • ak bolo potvrdené alebo odobrané vlastníctvo k nehnuteľnosti súdom – rozhodujúci je dátum právoplatnosti rozhodnutia súdu,

 • ak ste podpísali nájomnú zmluvu so SPF – rozhodujúci je dátum právoplatnosti zmluvy,

 • ak ste podpísali dlhodobý nájom k pozemkom na viac ako 5 rokov – rozhodujúci je dátum evidencie zmluvy na liste vlastníctva.

Daň z psa 

Priznanie k dani za psa sa podáva :

a/ za psa, ktorého daňovník nadobudol v roku 2022 a  je starší ako 6 mesiacov.
b/ pri zániku daňovej povinnosti, ak pes uhynul alebo sa stratil, prípadne bol darovaný
c/ ak daňovník doteraz priznanie nepodal, je povinný dodať  dodatočné priznanie k dani.

Tlačivá na stiahnutie nájdete tu: https://www.hornypial.sk/-miestne-dane-a-poplatky


Zoznam aktualít: