SlovenskýSlovenskýEnglish

POZVÁNKA na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva a program rokovania

 23.02.2023

ktoré sa bude konať dňa 28.02.2023 so začiatkom o 17:30 hod. v kancelárii starostu obce.

NÁVRH  PROGRAMU

3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa  28.2.2023

 o 17:30 hod. v kancelárii starostu obce

 1. Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Určenie zapisovateľa voľba overovateľa zápisnice a voľba návrhovej komisie

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

 1. Schválenie programu rokovania 3. zasadnutia OZ obce Horný Pial

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Kontrola plnenia uznesení

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce   

 1. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti v roku 2022

predkladá: JUDr. Marek Keller, hl. kontrolór obce   

 1. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrole vybavovania sťažností za rok 2022

predkladá: JUDr. Marek Keller, hl. kontrolór obce        

 1. Správa o stave hospodárenia obce k 31.12.2022

Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce, Adriana Szántó, sam. referentka

 1. Správa inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku k 31.12.2022 a návrh na vyradenie majetku obce na základe zistenia neupotrebiteľnosti

predkladá: Ernest Maraček, predseda inventarizačnej komisie

 1. Rôzne informácie starostu obce
 2. Interpelácie poslancov
 3. Diskusia
 4. Záver

                                               

           

                                                                                                           Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                starosta obce

       Na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce Horný Pial

       Vyvesené dňa:    23.02.2023  


Zoznam aktualít: