SlovenskýSlovenskýEnglish

POZVÁNKA na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

 18.05.2023

ktoré sa bude konať dňa 23.5.2023 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce. Návrh programu:

NÁVRH  PROGRAMU

4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, ktoré sa bude konať  dňa  23.5.2023 o 18:00 hod.  v kancelárii starostu obce

 1. Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

 1. Schválenie programu 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Kontrola plnenia uznesení

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1.  Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obci č.1/2023

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1.  Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2023

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1.  Návrh Záverečného účtu obce za rok 2022 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce

Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce a JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

 1. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole

Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

 1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2023

Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

 1. Návrh VZN č. 3/2023 o zrušení VZN č. 4/20212 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Horný Pial č. 1/2023

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku obce

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia
 2. Interpelácie poslancov
 3. Záver

                                                                                                                  Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                      starosta obce

Na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Horný Pial

zverejnené dňa:    18.5.2023  Zoznam aktualít: