SlovenskýSlovenskýEnglish

Pozvánka na5. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 22. augusta 2023

 18.08.2023

 

NÁVRH  PROGRAMU

 

5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa  22.8.2023 o 18:00 hod.  v kancelárii starostu obce

 

 

 1. Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

 1. Schválenie programu 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Kontrola plnenia uznesení

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1.    Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce č.2/2023

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1.    Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 2. štvrťrok 2023

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole

Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

 1. Schválenie účelu použitia dotácie z NSK

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Návrh Zásad o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti č. 1/2023

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia
 2. Interpelácie poslancov
 3. Záver

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

Na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Horný Pial

zverejnené dňa:    18.8.2023  


Zoznam aktualít: