SlovenskýSlovenskýEnglish

Pozvánka 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

 23.02.2024

NÁVRH  PROGRAMU

 

8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa  26.2.2024

 o 17:30 hod. v kancelárii starostu obce

 

 1. Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Určenie zapisovateľa voľba overovateľa zápisnice a voľba návrhovej komisie

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

 1. Schválenie programu rokovania 8. zasadnutia OZ obce Horný Pial

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Kontrola plnenia uznesení

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce   

 1. Správy hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách   

predkladá: JUDr. Marek Keller, hl. kontrolór obce        

 1. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti v roku 2023

predkladá: JUDr. Marek Keller, hl. kontrolór obce   

 1. Správa o výsledku hospodárenia obce k 31.12.2023

Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce, Adriana Szántó, sam. referentka

 1. Rozpočtové opatrenie k úprave rozpočtu obce r. 2023

Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce, Adriana Szántó, sam. referentka

 1. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Horný Pial k 31.12.2023

predkladá: Ernest Maraček, predseda inventarizačnej komisie

 1. Dotácia z Nitrianskeho samosprávneho kraja

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Rôzne informácie starostu obce
 2. Interpelácie poslancov
 3. Diskusia
 4. Záver

                                               

 

 

 

 

 

 

           

                                                                                                           Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                starosta obce

 

 

 

       Na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Horný Pial

       vyvesené dňa:    23.02.2024  


Zoznam aktualít: