SlovenskýSlovenskýEnglish

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

 28.05.2024

NÁVRH  PROGRAMU

 

10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa  31.5.2024 o 17.30 hod.  v kancelárii starostu obce

 

 

  1. Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

  1. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
  2.  Schválenie programu 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
  3.  Zámer obce prenajať časť pozemku pre stavbu mosta
  4.  Výmena závesov v kultúrnom dome
  5.  Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia
  6.  Interpelácie poslancov
  7.  Záver

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Horný Pial

zverejnené dňa:    28.5.2024  


Zoznam aktualít: