SlovenskýSlovenskýEnglish

Pozvánka na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

 24.06.2024

NÁVRH  PROGRAMU

 

11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa  27.06.2024 o 17.30 hod.  v kancelárii starostu obce

 

 

  1. Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

  1. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

  1. Schválenie programu 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

  1. Schválenie prenájmu pozemku pre NSK Nitra

predkladá:   Ľudovít Húdik, starosta obce

  1. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Horný Pial

zverejnené dňa:    24.6.2024  


Zoznam aktualít: