SlovenskýSlovenskýEnglish

Pozvánka na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, ktoré sa uskutoční dňa 24.11.2023 so začiatkom o 17:30 hod.

 20.11.2023

NÁVRH  PROGRAMU

 

6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa  24.11.2023

17:30 hod.  v kancelárii starostu obce

 

 

 1. Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

 1. Schválenie programu 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Kontrola plnenia uznesení

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Informácia o rozpočtovom  opatrení starostu č. 4/2023 na úpravu rozpočtu 2023

      predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce 

 1. Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2023

      predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2022

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce 

 1. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku konroly

predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

 1. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce č. 3/2023

predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

 1. Žiadosť o odpredaj pozemku obce

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce 

 1. Návrh na poskytnutie nákupných poukážok dôchodcom a nákup mikulášskych  balíčkov deťom 

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce 

 1. Návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial za rok 2023

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce 

 1. Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia
 2. Interpelácie poslancov
 3. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

Na úradnej tabuli obce a na webovom sídle  obce Horný Pial

Vyvesené dňa:    20.11.2023  


Zoznam aktualít: