SlovenskýSlovenskýEnglish

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

 23.05.2024

NÁVRH  PROGRAMU

 

9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa  28.5.2024 o 17.30 hod.  v kancelárii starostu obce

 

 

 1. Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

 1. Schválenie programu 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Kontrola plnenia uznesení

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1.    Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obci č.1/2024

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1.    Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2024

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1.    Návrh Záverečného účtu obce za rok 2023 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce

Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce a JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

 1. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole

Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

 1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2024

Predkladá: JUDr. Marek Keller, hlavný kontrolór obce

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie z MFSR – schválenie účelu

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

 1. Rôzne  informácie starostu obce a organizačné opatrenia
 2. Interpelácie poslancov
 3. Záver

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

Na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Horný Pial

zverejnené dňa:    23.5.2024  


Zoznam aktualít: