SlovenskýSlovenskýEnglish

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

 13.05.2024

      Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach (ďalej len „Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru“) v zmysle § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001    Z. z.“) a § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. MVSR č. 121/2002 Z. z.“)

 

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

pre celé územie okresu Levice

 

od 13. 05. 2024 od 08:30 hod. do odvolania

 

     Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru predstavuje obdobie, kedy je zvýšené riziko vzniku požiaru v prírodnom prostredí a to najmä na verejne prístupných miestach v prírode.

 

      Verejne prístupnými miestami v prírode, ktoré sú najviac ohrozené na vznik požiaru sú najmä:

a)         les a ochranné pásmo lesa (okolie lesa 50 m od hranice lesného pozemku),

b)        súvislá rastlinná pokrývka vo voľnej prírode umožňujúca vznik a šírenie požiaru  

            (suché trávnaté plochy, porasty, strniská a pod.),

c)         poľnohospodárske obrábané plochy, na ktorých sú pestované kultúry, ktoré sú v

            stave možného vznietenia, najmä dozrievajúce obilniny a ich okolie do vzdialenosti  

            50 m,

d)        lesoparky, parky, verejné záhrady, zoologické záhrady, rekreačné oblasti,

 

      Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú povinné v zmysle § 4 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. dodržiavať opatrenia na ochranu pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, zároveň majú zakázané v zmysle § 8 písm. c) citovaného zákona spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v území, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

      Fyzické osoby sú povinné v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z. dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

 

      Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesa sú v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v zmysle § 6b ods. 1 písm. c.) zákona č. 314/2001 Z. z. povinný zabezpečovať v lesoch, pre ktorých územie je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť.

      V súlade s § 10 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa vykonáva hliadkovaciu činnosť v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase a to formou pochôdzok, kamerovým systémom, leteckým požiarnym monitoringom, alebo iným vhodným spôsobom.

 

       V súvislosti s ochranou prírodného prostredia odporúčame dodržiavať nasledovné opatrenia na úseku ochrany pred požiarmi a zásady protipožiarnej bezpečnosti:

Odporúčané opatrenia na úseku ochrany pred požiarmi a odporúčané zásady protipožiarnej bezpečnosti na verejne prístupných miestach v prírodnom prostredí, ktoré sú najviac ohrozené vznikom požiaru a ktorých dodržiavanie je obzvlášť dôležité v čase vyhláseného zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sú najmä:

a)         nespaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve,

b)        nezakladať oheň mimo oficiálnych ohnísk zabezpečených proti rozšíreniu požiaru,

c)         nefajčiť; v lesoparkoch, parkoch, verejných záhradách, zoologických záhradách,

            rekreačných oblastiach nefajčiť mimo vyhradených fajčiarskych miest

            s nehorľavými popolníkmi,

d)        neodhadzovať na zem horiace, rozžeravené a tlejúce predmety (napr. nedopalky  

            cigariet),

e)         nepoužívať pyrotechnické výrobky a ohňostroje,

f)         nepoužívať iné zdroje zapálenia (napr. balóniky šťastia, lampióny, pochodne),

g)        zabrániť dotyku horúcich častí motorových kosačiek, krovinorezov, vyžínačov,

            motorových píl s ľahko horľavými materiálmi, napr. suchou trávou, slamou,    

            strniskom, listami, rozliatym palivom a pod.,

h)        nezastavovať a neodstavovať motorové vozidlá na miestach, kde by sa spodná      

            horúca časť vozidla mohla dostať do styku s ľahko horľavými materiálmi, napr.

            suchou trávou, slamou, strniskom, listami, rozliatym palivom a pod.,

i)         nejazdiť motorovými vozidlami po poľných a lesných cestách na ktoré je umožnený

            vstup (okrem motorových vozidiel, vlastníkov nehnuteľností umiestnených na       

            lesných pozemkoch, okrem motorových vozidiel, ktoré sú určené k pracovnej             

            a hospodárskej činnosti v lesoch  a na poliach a pod.),

j)         nespotrebovávať vodu z prírodných zdrojov vody pre hasenie požiarov pre iné účely,

k)        dôsledne dodržiavať opatrenia na ochranu pred požiarmi pri činnostiach so  

            zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (okrem vyššie uvedených činností,

            ktorých vykonávanie v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  

            neodporúčame).

 

     V súvislosti s ochranou prírodného prostredia pripomíname aj všeobecné povinnosti  na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré sa netýkajú len času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru:

 

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby-podnikateľov, aby dôsledne dodržiavali ich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle § 4, 5 a 8 zákona č. 314/2001 Z. z. a to najmä:

•          dodržiavali zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov, stromov,

•          dodržiavali zákaz zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo

            dôjsť k vzniku požiaru,

•          plnili opatrenia na úseku ochrany pred požiarmi na miestach so zvýšeným

            nebezpečenstvom vzniku požiaru a pri činnostiach so zvýšeným  nebezpečenstvom

            vzniku požiaru.

      Za porušenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi môže byť právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi v zmysle § 59 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru uložená pokuta.

 

      Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje fyzické osoby,

aby dôsledne dodržiavali ich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 14 zákona

č. 314/2001 Z. z. a to najmä:

•          dodržiavali zákaz fajčenia alebo používania otvoreného plameňa na miestach so  

            zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

•          dodržiavali zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov,

•          dodržiavali zákaz zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť

            k jeho rozšíreniu,

•          dodržiavali zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so

            zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v čase zvýšeného nebezpečenstva

            vzniku požiaru.

      Za porušenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi môže byť fyzickej osobe v zmysle § 61 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru uložené pokarhanie alebo pokuta.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru zároveň upozorňuje, že:

 

•          spaľovať biologicky rozložiteľný odpad a komunálny odpad na voľnom

            priestranstve alebo vo vykurovacích zariadeniach je pre právnické osoby ako aj

            fyzické osoby po celý rok zakázané v zmysle osobitných predpisov - napr. zákon        

            č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všeobecne   

            záväzných nariadení obcí a pod.

 

•          zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na lesných pozemkoch alebo v ich

           ochrannom pásme mimo vyznačených miest je zakázané po celý rok v zmysle

           osobitných predpisov - zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších   

           predpisov.

 

Odporúčania pre obce:

 

  1. oznámiť vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru prostredníctvo vhodných komunikačných prostriedkov (obecný rozhlas, úradná tabuľa obce, webová stránka obce) a oboznámiť tak právnické osoby (f. o. p.) a fyzické osoby s obsahom tohto dokumentu,

 

  1. zabezpečiť vykonávanie kontroly dodržiavania stanovených opatrení v katastrálnom  

           území obce pre celé obdobie trvania času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov         

           a to prostredníctvom kontrolnej skupiny obce alebo prostredníctvom dobrovoľného hasičského zboru obce, či protipožiarnej hliadky obce. V prípade ak je počas tejto kontroly zistené porušenie nižšie uvedených povinností právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi, túto skutočnosť bezodkladne oznámiť na tiesňovú linku „150“.

 

       Aktuálne informácie o vyhlásenom čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – www.minv.sk/?hasici-zachranari alebo telefonicky na miestne príslušnom okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru.

 

 

 

 

 

 

                                                                                     pplk. Ing. Miroslav Rapčan v.r.

                                                                                                       riaditeľ


Zoznam aktualít: