SlovenskýSlovenskýEnglish

Zámer obce prenajať pozemok ako prípad hodný osobitného zreteľa

 03.06.2024

Obec Horný Pial

Obecný úrad, PSČ  935 37  Horný Pial 52

v súlade s § 9aa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 o z n a m u j e

ZÁMER

 

dočasne prenajať pozemok podľa § 9aa ods. 2 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Prenájom sa týka:

časti pozemku parc.č. 247 zastavaná plocha zapísané na LV obce Horný Pial č. 469 vedenom Okresným úradom v Leviciach, Katastrálny odbor v registri parciel „E“ pre katastrálne územie Horný Pial, vyčleneného geometrickým plánom č. 5/2024 zo dňa 1.3.2024 vyhotoveným geoaxis s.r.o., Štúrovo námestie 36, Martin, ako diel 1 o výmere 508 m2,  žiadateľovi Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Dôvodom hodným osobitného zreteľa v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Horný Pial č. 3/2023 čl. 35 ods. 2 písm. d) je, že časť prenajímaného pozemku bude dotknutá stavbou Mosta ev.č. 580-022 v intraviláne obce Horný Pial, pričom táto  stavba sa považuje za  verejnoprospešnú stavbu.

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial  posúdilo predmetné časti pozemkov ako pre obec Horný Pial neupotrebiteľné.  

 

Cena prenájmu:

Všeobecná hodnota prenajímaného majetku bola určená v súlade s čl. 34 ods. 5 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Horný Pial č. 3/2023 v sume 0,503 Eur/m2/rok na základe Znaleckého posudku č. 38/2024 zo dňa 24.5.2024 vyhotoveného znalcom Ing. Jozefom Ďurišom, ul. Kpt. Nálepku č.45, Levice.

 

Zámer odpredať pozemok bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Horný Pial dňa 31.5.2024  uznesením č. 91/2024. 

 

 

Zverejnené: 3.6.2024

                                                                                                           Ľudovít Húdik

                                                                                                          starosta obce


Zoznam aktualít: